صفحه ۶۲۱

دریافت نماید، و نیز حق دارداز مرخصیها، پاداشها و ترفیعات قانونی استفاده کند. ولی در عین حال موظف است در کار خود دقت نماید و کاری راکه به او محول شده به بهترین شکل انجام دهد، و حق مالک و کارفرما را مطابق با موازین شرعی و قانونی محترم شمارد.

حق افراد مستضعف و مظلوم

حق انسانهایی که به خاطر استضعاف و سلطه قدرتمندان حقوق محترم آنان در جامعه تضییع شده است و توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند این است که هر کس در حد توان و قدرت خود از آنان حمایت نماید تا به حقوق خودبرسند، و اگر کسی به تنهایی توان حمایت از آنان را ندارد باید با هماهنگی دیگران به شکل دست جمعی تحصیل قدرت نماید. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند: "هر کس صدای کسی را بشنود که از مسلمانان یاری می‎طلبد و جوابی ندهد مسلمان نیست".وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، باب 59 از ابواب (جهاد العدو)، حدیث 1.

حق ایتام و محرومین:

خداوند برای فقرا و ایتام و محرومین جامعه در اموال اغنیا حقی را قرار داده است، و در آیه شریفه: "والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم"معارج (70): 24 و 25، (در اموال آنان برای افراد سائل و محروم حق معینی است). به آن تصریح شده است، و این حق اصولا منطبق بر همان صدقات و زکوات واجب و مستحب می‎باشد که شرایط و کیفیت جمع آوری و مصرف آنها در مسائل زکات گفته شده است. در روایات متعددی آمده است: خداوند آنچه مقتضای عدالت بوده و حق فقرا و محرومین را تامین می‎کرده در اموال ثروتمندان منظور داشته است و لکن به خاطر امتناع اغنیا و ثروتمندان است که در جامعه فقیر و تهیدست وجود دارد.وسائل الشیعه، کتاب الزکاه، باب 1 از ابواب (ما تجب فیه الزکاة)، حدیث 2 و 3 و 6 و 9.

از طرف دیگر خداوند برای فقرا و محرومین حقی نیز بر مسئولین جامعه قرار داده است که شرایطی را فراهم آورند تافقرا به حقوق مشروع خود برسند، و با تلاش و فعالیت بتوانند روی پای خود بایستند و به استقلال اقتصادی نائل شوند.

بنابراین اگر حقوق آنان تامین گردد خود به خود زمینه فقر و محرومیت در جامعه از بین می‎رود، و با ریشه کن شدن فقرزمینه گناهانی که ناشی از فقر و محرومیت می‎باشد از بین خواهد رفت.

ناوبری کتاب