صفحه ۶۲۰

حق "پدر" آن است که بدانی او اصل است و تو فرع، اگر او نبود تو هم نبودی، هر نعمتی را با خود دیدی بدان که به وسیله او به تو رسیده است. پس خدای را حمد نما و از شکر نعمت پدر لحظه ای غفلت مکن.

حق "فرزند" آن است که بدانی او جزئی از وجود توست، و در دنیا با هر خوبی و بدی که داشته باشد بالاخره منسوب به تو می‎باشد، و مسئولیت تربیت و راهنمایی او نسبت به خداشناسی و اطاعت از پروردگار با تو می‎باشد، و تو درآخرت پاداش حسن تربیت یا کیفر سوء تربیت او را خواهی دید. پس او را چنان تربیت کن که در دنیا مایه سرفرازی توباشد و در آخرت نزد خداوند معذور باشی.

"برادر" (و یا خواهر) همواره به منزله دست و بازو و تکیه گاه و مایه عزت و شوکت انسان می‎باشد، و حق او آن است که وی را وسیله ای برای انجام گناه و تجاوز به حریم خداوند یا مردم قرار ندهی، و در کارها و مشکلات و در مقابل دشمن او را یاری نمایی، از نصیحت و توجه دادن او به راه خدا و حقیقت غفلت نکنی، و اگر نصیحت و خیرخواهی تورا اجابت نکرد باید خدا را بر وی مقدم بداری.

2 - حقوق اجتماعی:

حق کسب و کار و انتخاب مسکن:

هر انسانی بر حسب فطرت و شرع مقدس حق انتخاب مکان برای سکونت یا اشتغال و یا اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد، همچنین حق دارد بدون فریب و احتکار و زیان رساندن به خود یا دیگران مشغول کسب مشروع شود، و نیز می‎تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد. ومالکیت شرعی را نمی توان از افراد سلب کرد، مگر به حکم حاکم شرع جامع الشرایط بنابرضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. و به سند معتبر از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمودند:"احترام مال مومن همچون احترام خون اوست".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 152 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 9 و 12.

هر کارگری در هر رشته - چه در خدمت دولت باشد یا موسسات و یا اشخاص - حق دارد از امنیت و سلامت و دیگرتامینهای اجتماعی برخوردار باشد، و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا به کاری اکراه نمود و یا به او زیان رساند.

هر کارگری - زن باشد یا مرد - حق دارد در مقابل کاری که انجام می‎دهد دستمزد عادلانه

ناوبری کتاب