صفحه ۶۲

مساله 298- اگر خشک شدن رطوبت اعضا به خاطر گرمای زیاد هوا یا حرارت زیاد بدن باشد، وضو درست است، ولی در هر حال باید برای مسح رطوبت کافی وجود داشته باشد.

مساله 299- راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر وپاها را مسح کند، وضوی او صحیح است.

شرط یازدهم - کارهای وضو را خود انسان انجام دهد، پس اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت ودستها و مسح سر و پاها به او کمک کند وضو باطل است.

مساله 300- کسی که نمی تواند کارهای وضو را انجام دهد باید نایب بگیرد، و اگر نایب اجرت بخواهد در صورت توانایی باید بدهد، ولی لازم است خود او نیت وضو نماید و با دست خود مسح کند، و اگر نمی تواند مسح کند بایدنایب دست او را گرفته و به جای مسح او بکشد، و اگر به این اندازه هم قدرت نداشته باشد باید نایب از دست اورطوبت بگیرد و سر و پای او را مسح نماید، و در صورت اخیر بنابراحتیاط واجب تیمم هم بنماید.

مساله 301- هرکدام از کارهای وضو را که می‎تواند به تنهایی انجام دهد نباید در آن کمک بگیرد.

شرط دوازدهم - استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

مساله 302- کسی که می‎ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود و یا اگر آب را به مصرف وضو برساند خود او یا نفس محترمی تشنه بماند، نباید وضو بگیرد، بلکه اگر نداند آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد معلوم شود زیان داشته، بنابراحتیاط واجب تیمم کند و با آن وضو نماز نخواند، و اگر با آن وضو نماز خوانده دوباره بجا آورد.

مساله 303- اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر نداشته باشد و بیشتر ازآن ضرر داشته باشد، باید با همان مقدار کم وضو بگیرد.

شرط سیزدهم - در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب به بدن وجود نداشته باشد، پس اگر چیزی مانند: قیر، رنگ، لاک و چسب که جسمیت دارند مانع رسیدن آب به بدن شوند، باید پیش از وضو آنها را برطرف کرد.

مساله 304- رنگ موهایی که خانمها برای رنگ کردن مو یا ابروی خود به کار

ناوبری کتاب