صفحه ۶۱۵

سلطان ظالمی را بستاید یا ازروی طمع خود را برای او کوچک و پست کند، با او در آتش جهنم همنشین خواهد بود".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 43 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 1.

93 - "تملق و چاپلوسی در صورتی که منجر به تحقیر نفس و دروغ و گفتن خلاف واقع شود".

94 - "سکوت و بی تفاوتی در مقام مشاهده تجاوز و ظلم ظالم در صورتی که قدرت بر دفاع داشته باشد".

95 - "اعتماد و اتکا به ظلمه و کمک به آنان"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: "چون روز قیامت شود منادی ندا می‎دهد: کجایند ستمکاران ؟ کجایند یاری کنندگان ستمکاران ؟ کجایند شبیه های ستمکاران ؟ پس حتی کسی را که برای آنها قلمی تراشیده یا دواتی آماده کرده باشد (تا حکم ظالمانه ای بنویسند) درتابوتی از آهن جمع کرده و در آتش جهنم می‎اندازند".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 42 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 16.

96 - "فرار از جهاد و دفاع"، حضرت امام رضا (ع) در جواب محمد بن سنان که سوال کرد: چرا خداوند فرار از جنگ راحرام نمود، فرمودند: "خداوند فرار از جنگ را حرام نمود به خاطر اینکه موجب وهن و سستی دین و سبک شدن فرستادگان خدا و رهبران عادل می‎شود، و موجب می‎گردد که فرستادگان خدا و رهبران عادل نتوانند بر دشمنان دین غالب گردند".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، باب 29 از ابواب (جهاد العدو وما یناسبه)، حدیث 2.

97 - "فروختن سلاح به کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند"، حضرت امام جعفر صادق (ع) از پدران معصوم خود (ع) نقل می‎کنند که در وصایای پیامبر اکرم (ص) به امیرالمومنین علی (ع) آمده است که فرمودند: "ای علی ! ازجمله کسانی که از امت من کافر به خداوند عظیم گشته اند کسی است که به کافرانی که با مسلمانان در حال جنگندسلاح بفروشد".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 8 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 7.

98 - "طغیان و بغی در مقابل حکومت صالح اسلامی"

99 - "تضعیف حکومت صالح اسلامی"

100 - "سلب آزادیهای مشروع و نیز سلب حق دفاع از افرادی که مورد تهمت قرار گرفته اند".

ناوبری کتاب