صفحه ۶۱۴

78 - "تحریف احکام دین"

79 - "تکذیب دین و احکام آن"

80 - "ارتکاب اعمالی که موجب وهن دین و مذهب می‎گردد"

81 - "هتک حرمت قرآن کریم"

82 - "هتک حرمت کعبه مکرمه"

83 - "هتک حرمت مساجد و مشاهد مشرفه"

84 - "هتک حرمت مومن"

85 - "نبش قبر مسلمان"، مگر در مواردی که استثنا شده است.

86 - "برپا نمودن سنتهای زشت و منکر"، از حضرت امام محمد باقر (ع) نقل شده است که فرمودند: "کسی که سنت گمراه کننده ای را بنا نهد و دیگران از او پیروی کنند، برای اوست همانند وزر و وبالی که برای عمل کنندگان به این سنت وجود دارد، بدون اینکه از وبال آنان چیزی کم شود".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب 16 از ابواب (الامر و النهی و ما یناسبهما)، حدیث 5 و 7.

87 - "برگزاری مجالسی که در آن محرمات الهی انجام می‎گیرد".

88 - "غنا و گوش دادن به آن"، حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی می‎فرمایند: "خانه ای که در آن غنا خوانده می‎شود از مصیبت و بلای ناگهانی ایمن نیست و دعا در آن مستجاب نمی شود و فرشتگان داخل آن نمی گردند".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 99 از ابواب (ما یکتسب به)، حدیث 1.

89 - "اظهار رضایت نسبت به وقوع منکرات و سکوت و بی تفاوتی نسبت به آن"

90 - "کمک به گناهکار در انجام گناه"

91 - "راضی بودن به ظلم ظالم و توجیه ستمهای او"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده که فرمودند: "کسی که ظلم ظالمی را توجیه کند و او را معذور بداند خداوند ظالمی را بر او مسلط کند، پس اگر دعا نمود دعایش مستجاب نشود، و خداوند بر آن ظلمی که بر او رفته اجر و مزدی نخواهد داد".وسائل الشیعه، کتاب الجهاد، باب 80 از ابواب (جهاد النفس و ما یناسبه)، حدیث 2.

92 - "مدح و ستایش از ظالم"، از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "کسی که

ناوبری کتاب