صفحه ۶۱۲

57 - "استعمال مواد مخدر در صورتی که برای انسان ضرر قابل توجه داشته باشد"، مگر اینکه برای درمان باشد.

58 - "خوردن گوشت مردار و گوشت حیوانی که ذبح شرعی نشده است".

59 - "خوردن گوشت سگ و خوک و نیز سایر حیوانات حرام گوشت"

60 - "خوردن خون و سایر نجاسات"

61 - "پوشیدن لباس شهرت"، یعنی لباسی که عرفا زننده است و از این جهت انگشت نما باشد.

62 - "پوشیدن و یا زینت به طلا برای مردان و همچنین پوشیدن ابریشم برای مردان در غیر موارد ضرورت"

63 - "استعمال ظروف طلا و نقره"

64 - "بنابراحتیاط واجب تراشیدن ریش و زدن آن با ماشین ته زن"، بلکه اگر قسمت چانه را بگذارند و دو طرف صورت را بزنند نیز محل اشکال است.

65 - "بنابراحتیاط واجب خلوت کردن زن و مرد نامحرم"، در روایتی از حضرت امیرالمومنین (ع) وارد شده است که فرمودند: "هیچ زن و مردی با هم خلوت نمی کنند مگر اینکه شیطان نفر سوم آنهاست".مستدرک الوسائل، کتاب النکاح، باب 78 از ابواب (مقدمات النکاح)، حدیث 2 و 8.

66 - "زینت کردن زن برای مرد نامحرم"

67 - "عدم رعایت حجاب اسلامی در برابر نامحرم"

68 - "نگاه حرام، مانند: نگاه به زن نامحرم یا نگاه زن از روی شهوت به غیر از شوهر خود"، حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی می‎فرمایند: "نگاه به نامحرم تیری است زهرآلود از تیرهای شیطان، و چه بسا نگاههایی که حسرت طولانی را به دنبال دارد".وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 104 از ابواب (مقدماته و آدابه)، حدیث 1.

69 - "اسراف" یعنی زیاده روی در مصرف به گونه ای که خارج از متعارف باشد، از حضرت امام جعفر صادق (ع)روایت شده است که فرمودند: "آیا گمان می‎کنی خداوند به کسی که مال داده به خاطر احترام اوست، یا به کسی که نداده به واسطه پستی او می‎باشدی ! هرگز چنین نیست، بلکه مال از آن خداست و آن را به عنوان امانت نزد شخص قرارمی دهد، و اجازه داده است تا با رعایت میانه روی از آن بخورد و بیاشامد و لباس بپوشد و ازدواج کند و بر مرکب سوارشود و باقیمانده آن

ناوبری کتاب