صفحه ۶۱۱

می‎گیرند و به اهل محشر نشان می‎دهند ومی گویند هرکس نزد این شخص حقی دارد حق خود را بگیرد، و هیچ چیز بر اهل محشر از این دشوارتر نیست که آشنایی را ببینند از ترس اینکه مبادا ادعای حقی نماید".لثالی الاخبار، ص 548.

49 - "خیانت به فرد یا جامعه"، حضرت امام رضا (ع) در روایتی از حضرت رسول اکرم (ص) نقل می‎کنند که آن حضرت فرمودند: "از ما نیست کسی که به مسلمانی خیانت نماید".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 137 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1.

50 - "رشوه گرفتن و یا رشوه دادن"، مگر برای کسی که برای رسیدن به حق مشروع خود ناچار به پرداخت رشوه باشد، که در این صورت برای پرداخت کننده اشکال ندارد ولی برای گیرنده رشوه حرام است. و در روایاتی رشوه گرفتن جهت قضاوت کفر به خدا محسوب گردیده است.وسائل الشیعه، کتاب القضاء، باب 8 از ابواب (آداب القاضی)، حدیث 3 و 8.

51 - "گرفتن و دادن ربا"، حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی فرمودند: "یک درهم ربا نزد خداوند از هفتاد مرتبه زنای با محارم سخت تر است".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 1 از ابواب (الربا)، حدیث 1.

52 - "بازی با آلات قمار"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاءفی الخمر والمیسر"مائده (5): 91. : "همانا شیطان می‎خواهد به وسیله شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند".

53 - "شرب خمر"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: "شراب مادر گناهان است و سبب می‎شود که خورنده اش به هر شری دست یابد".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الاطعمه و الاشربه، باب 12 از ابواب (اشربه المحرمه)، حدیث 11.

54 - "احتکار کالاهای مورد نیاز مردم"، حضرت امام محمد باقر (ع) در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل می‎کنند که آن حضرت فرمودند: "کسی که قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آن را نگاه دارد به انتظار اینکه مسلمانان در گرانی واقع شوند، گناهی کرده که اگر تمام آن قوت را بفروشد و پول آن را صدقه دهد کفاره آن گناه نمی شود".وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 27 از ابواب (آداب التجاره)، حدیث 6.

55 - "کهانت و تنجیم"، اگر به شکلی باشد که برای غیر خداوند به طور استقلال یا اشتراک با خداوند تاثیر قائل شوند.

56 - "سحر و جادو و نیز یاد دادن و یاد گرفتن آن"، مگر اینکه برای ابطال آن باشد.

ناوبری کتاب