صفحه ۶۱

بیاید، سپس به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد.

شرط هفتم - وقت کافی برای وضو و نماز داشته باشد.

مساله 294- اگر وقت به اندازه ای تنگ شده که اگر وضو بگیرد تمام نماز در خارج از وقت خوانده می‎شود باید تیمم کند، همچنین است بنابراحتیاط واجب اگر قسمتی از نماز در خارج وقت خوانده شود. ولی اگر وضو و تیمم یک اندازه وقت ببرد باید وضو بگیرد.

مساله 295- کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد، صحت آن محل اشکال است، ولی اگر به قصد قربت یا برای کار مستحبی مثل خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است، گرچه در هر صورت معصیت کرده است.

شرط هشتم - به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدای متعال وضو بگیرد، و اگر برای خنک شدن یا خود نمایی و یابه انگیزه ای غیر از اطاعت فرمان خداوند وضو بگیرد باطل است.

مساله 296- لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، ولی باید در تمام وضو متوجه باشد که وضو می‎گیرد، به طوری که اگر از او بپرسند چه می‎کنی بگوید وضو می‎گیرم.

شرط نهم - کارهای وضو را به ترتیبی که گفته شد انجام دهد، یعنی اول صورت بعد دست راست و بعد دست چپ رابشوید، و بعد از آن سر و سپس پاها را مسح نماید. و باید پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند، بلکه بنابراحتیاطواجب پای راست را پیش از پای چپ مسح نماید. و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.

شرط دهم - کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.

مساله 297- اگر بین کارهای وضو به قدری جدایی افتد که وقتی می‎خواهد عضوی را بشوید یا مسح کند رطوبت اعضایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد، وضو باطل است، و اگر فقط رطوبت عضوی که جلوتر ازمحلی است که می‎خواهد بشوید یا مسح کند خشک شده باشد - مثلا موقعی که می‎خواهد دست چپ را بشویدرطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد - وضو صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

ناوبری کتاب