صفحه ۶۰۷

چینی کرده، میان دوستان تفرقه می‎اندازند و عیبجویی خوبان را می‎نمایند".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 164 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 3.

24 - "سوء ظن به مومن"، خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "یا ا یها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم"حجرات (49): 12. : "ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از ظن و گمانها بپرهیزید، همانا بعضی از گمانها گناه است". وحضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل می‎کنند که آن حضرت فرمودند: "کار برادردینی خود را بر بهترین وجه آن قرار بده، مگر آنکه دلیلی به دستت آید که راه توجیه را بر تو ببندد، و به سخن برادرت تاهنگامی که می‎توانی محمل خوبی برای آن بیابی بد گمان مباش".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 161 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 3.

25 - "مسخره نمودن مومن"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "یا ا یها الذین آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی ا ن یکونوا خیرا منهم و لا نساء من نساء عسی ا ن یکن خیرا منهن"حجرات (49): 11. : "ای کسانی که ایمان آورده اید! قومی قوم دیگر رامسخره نکند و نیز دسته ای از زنان دسته دیگر را مسخره نکنند، چه بسا آنها که مسخره می‎شوند بهتر باشند".

26 - "سرزنش مومن"، حضرت امام جعفر صادق (ع) در روایتی می‎فرمایند: "کسی که مومنی را به خاطر خطا و گناهی سرزنش کند نمی میرد مگر آنکه آن کار خلاف را مرتکب شود".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 151 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1.

27 - "اذیت و آزار مومن"، در حدیثی حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند که خدای متعال می‎فرماید: "باید آماده جنگ با من شود کسی که بنده مومن مرا اذیت کند".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 145 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 1.

28 - "ذلیل و خوار نمودن مومن"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: "هیچ مومنی برادرمومنش را خوار و ذلیل نمی کند درحالی که می‎تواند یار و مدد کارش باشد مگر آنکه خداوند در دنیا و آخرت خوار وذلیلش خواهد نمود".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 146 از ابواب (احکام العشره)، حدیث 9.

29 - "دشنام دادن"، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: "همانا خداوند بهشت را حرام فرموده است بر هر دشنام دهنده پست و کم شرمی که باک ندارد چه بگوید و چه به او گفته شود".وسائل الشیعه، کتاب الحج، باب 72 از ابواب (جهاد النفس)، حدیث 2.

ناوبری کتاب