صفحه ۶۰۴

"و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و ا عد له عذابا عظیما:"نساء (4):93. کسی که از روی عمد مومنی را بکشد جزای اوآتش جهنم است درحالی که در آن مخلد باشد، و خشم خدا بر اوست و خداوند او را لعنت کرده و عذاب بزرگی رابرایش آماده ساخته است".

5 - "خودکشی"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: "کسی که از روی عمد خود را بکشددر آتش جهنم مخلد خواهد بود".وسائل الشیعه، کتاب القصاص، باب 5 از ابواب (القصاص فی النفس)، حدیث 1.

6 - "کوچک شمردن نماز"، در روایتی از حضرت امام موسی کاظم (ع) نقل شده است که فرمودند: "پدرم هنگام رحلت فرمودند: فرزندم ! کسی که نماز را سبک شمارد به شفاعت ما نائل نمی شود".وسائل الشیعه، کتاب الصلاه، باب 6 از ابواب (اعدادالفرائض)، حدیث 3.

7 - "روزه خواری در ماه مبارک رمضان"، از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که فرمودند": کسی که یک روز از ماه مبارک رمضان را (بدون عذر) افطار کند روح ایمان از او بیرون می‎رود".وسائل الشیعه، کتاب الصوم، باب 1 از ابواب (احکام شهر رمضان)، حدیث 12.

8 - "ترک یکی از واجبات الهی"، حضرت امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: "بنده ای که یکی از واجبات الهی را ترک کند یا یکی از گناهان کبیره را بجا آورد خداوند به نظر رحمت به او نمی نگرد و او را پاک نمی فرماید".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 2 از ابواب (مقدمه العبادات)، حدیث 17.

9 - "زنا"، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: "زنا شش اثر دارد، سه اثر آن در دنیا و سه اثردیگر در آخرت می‎باشد. اما آثار دنیوی زنا: نورانیت را می‎برد و رزق و روزی را کم می‎کند و مرگ و فنا را نزدیک می‎نماید، و اما آثار اخروی آن: موجب غضب پروردگار است و حساب روز قیامت را سخت می‎کند و سبب داخل شدن در آتش جهنم و خلود در آن می‎شود".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 1 از ابواب (النکاح المحرم و مایناسبه)، حدیث 16.

10 - "لواط"، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: "هرگاه کسی لواط کند عرش خدا به لرزه درآید، و خداوند او را لعنت و غضب فرموده جهنم را برایش آماده می‎سازد، و کسی را که با او لواط شده در کنار جهنم نگاه می‎دارد تا به حساب همه مردم رسیدگی شود، آنگاه او را در جهنم می‎اندازد و در طبقات جهنم معذب خواهدبود".برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب 17 از ابواب (النکاح المحرم و مایناسبه)، حدیث 1. و باب 18 از همان ابواب، حدیث 1.

ناوبری کتاب