صفحه ۶۰۳

ملحقات

این بخش مشتمل بر دو فصل است:

1 - بعضی از گناهان و محرمات الهی

2 - مسائل حقوق

فصل اول - بعضی از گناهان و محرمات الهی

از آنجا که مسلمان باید پایبند به دستورات شرع مبین باشد، یعنی واجبات را انجام دهد و از محرمات دوری نماید، دراینجا شایسته است بعضی از محرمات را به طور اجمال متذکر شویم:

1 - "شرک ورزیدن به خدا"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و ماویه النار:"مائده (5):72. کسی که به خدا شرک می‎آورد خدا بهشت را بر او حرام فرموده و جایگاهش دوزخ است".

2 - "مایوس شدن از رحمت الهی و الطاف حق تعالی"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "انه لا ییا س من روح الله الاالقوم الکافرون"یوسف (12):87. : "به درستی که از رحمت الهی مایوس نمی شوند مگر کسانی که به خدای متعال کافر هستند".

3 - "ایمن دانستن خود از غضب و مکر الهی"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: "ا فا منوا مکر الله فلا یا من مکرالله الاالقوم الخاسرون"اعراف (7):99. : "آیا ایمن شدند از مکر الهی ؟ پس ایمن نمی شود از مکر الهی مگر گروهی که زیانکارند"، ومنظور از "مکر خدا" عقوبت و مجازات اوست در مقابل اعمالی که از آنها نهی فرموده است.

4 - "کشتن انسان به ناحق و از روی عمد"، خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید:

ناوبری کتاب