صفحه ۶۰۱

مساله 3297- اگر حفظ عضو مهم و موثری از مسلمان متوقف بر قطع عضو میت مسلمان باشد، در این صورت نیزبنابراقوی قطع و پیوند آن عضو جایز است، بخصوص اگر خود میت به آن وصیت کرده باشد. ولی بنابراحتیاط دیه رابپردازند.

مساله 3298- قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند حرام نیست، ولی در اهل ذمه بنابراحتیاط دیه آن رابپردازند.

مساله 3299- اگر عضو میت پس از پیوند جان بگیرد از عضویت میت بیرون می‎رود و عضو انسان زنده شمرده می‎شود، بلکه اگر عضو حیوان نجسی مانند خوک را به انسان پیوند زنند و به زندگی انسان زنده شود، آن عضو ازعضویت حیوان خارج و به عضویت انسان در می‎آید و احکام نجاست بر آن جاری نمی شود.

مساله 3300- اگر زندگی مسلمانی متوقف بر قطع و پیوند یک کلیه یا عضو دیگری از شخص زنده به او باشد، چنانچه قطع آن از دیگری ضرر قابل توجهی برای او ندارد و خودش نیز راضی به این عمل باشد اشکال ندارد، خواه به صورت فروش باشد یا بخشش.

ناوبری کتاب