صفحه ۵۹۵

و هم کر شود، باید سه دیه کامل به اوبپردازد.

مساله 3265- دیه زن با دیه مرد تا یک سوم دیه قتل مساوی است، و چنانچه دیه از یک سوم دیه قتل بیشتر باشد دیه زن نصف دیه مرد می‎شود.

مساله 3266- مقدار دیه شل و فلج کردن هر عضوی که دیه معینی دارد دو سوم دیه قطع آن می‎باشد، و چنانچه عضوفلج شده کسی را قطع نماید یک سوم دیه قطع عضو سالم آن را باید به مصدوم بپردازد.

مساله 3267- اگر کمر انسان به گونه ای شکسته شود که هم توانایی راه رفتن و هم توانایی نزدیکی کردن او به طور کلی از بین برود، مرتکب آن باید دو دیه کامل بپردازد.

دیه سقط جنین:

مساله 3268- اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند گناه کرده است، و اگر آن جنین آزاد و محکوم به اسلام باشددیه آن به شرح زیر می‎باشد: ه 1 - اگر جنین به صورت "نطفه" باشد دیه آن بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است.

2 - اگر به صورت "علقه" (خون بسته شده) باشد دیه آن چهل مثقال شرعی طلای سکه دار است.

3 - اگر به صورت "مضغه" (یک پاره گوشت) باشد دیه آن شصت مثقال شرعی طلای سکه دار است.

4 - اگر به صورت استخوان شده باشد دیه آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکه دار است.

5 - اگر روی استخوان گوشت روییده و صورت بندی شده ولی هنوز روح نداشته باشد، دیه آن یکصد مثقال شرعی طلای سکه دار است.

6 - اگر روح در آن دمیده شده، چنانچه جنین پسر باشد دیه او یکهزار مثقال شرعی طلای سکه دار است، و اگر جنین دختر باشد دیه او پانصد مثقال شرعی طلای سکه دار است. و در این صورت بنابراحتیاط کفاره قتل نیز بر عهده ساقط کننده می‎آید.

مساله 3269- دیه سقط جنین اگر از روی عمد یا شبه عمد باشد بر عهده ساقط کننده جنین می‎باشد. و اگر از روی خطا باشد، پس اگر روح در آن دمیده بر عهده عاقله ساقط کننده است، تعریف (عاقله) در مساله (3276) بیان شده است. و اگر روح در آن دمیده نشده ثبوت آن بر عاقله محل اشکال است.

مساله 3270- اگر زن حامله از روی عمد کاری کند که جنین او سقط شود باید دیه آن را به تفصیلی که بیان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از این دیه ارث نمی برد. و اگر ورثه جنین او

ناوبری کتاب