صفحه ۵۹۴

7 - بر کسی صدمه ای وارد کنند که موی تمام ریش یا سر او بریزد و دیگر نروید، و اگر به زور ریش کسی را از ته بتراشندو دوباره بروید باید یک سوم دیه او را بدهند.

8 - هر دو دست کسی را از مچ یا بالاتر قطع کنند، و اگر یک دست او را قطع کنند باید نصف دیه قتل را بدهند.

9 - هر ده انگشت دست کسی را از بیخ ببرند، و دیه هر انگشت یک دهم دیه قتل است، و دیه هر بند انگشت یک سوم دیه انگشت است، و در انگشت شست دیه هر بند نصف دیه انگشت است.

10 - هر دو پای کسی را از مفصل یا بالاتر، یا همه انگشتهای پاهای او را ببرند، و دیه هر انگشت یک دهم دیه قتل است.

11 - پشت کسی را طوری بشکنند که دیگر خوب نشود و به هیچ وجه نتواند بنشیند.

12 - طوری به کسی آسیب برسانند که عقل او از بین برود و دیگر برنگردد.

13 - بر کسی صدمه ای وارد کنند که به طور کلی صدا یا نطق او از بین برود و برنگردد.

14 - دو ران کسی را از بیخ ببرند.

15 - آلت مردانگی کسی را از ختنه گاه یا بیشتر ببرند، و اگر آلت مردانگی شخص عنین را ببرند یک سوم دیه کامل رابدهند.

16 - بیضه های مردی را از بین ببرند، و اگر یکی از آنها را از بین ببرند بنابراحتیاط بر نصف دیه توافق و مصالحه نمایند.

17 - آلت زنانگی زنی را به طور کلی ببرند.

18 - دو پستان زنی را ببرند، و اگر یکی از آنها را ببرند باید نصف دیه یک زن را بدهند.

19 - بر کسی صدمه ای وارد کنند که به هیچ وجه نتواند جلوی ادرار یا مدفوع خود را بگیرد.

20 - نخاع کسی را به طور کلی قطع کنند.

21 - مرد اجنبی به وسیله نزدیکی زنی را افضا نماید، یعنی مخرج بول و حیض او را یکی کند. و اگر شوهر به واسطه نزدیکی او را افضا نماید، چنانچه بعد از نه سالگی زن باشد بر شوهر چیزی نیست، و چنانچه پیش از نه سالگی باشدبنابراحتیاط به طلاق از او جدا شود و دیگر با او ازدواج نکند، و علاوه بر مهر دیه افضا را که یک دیه کامل است وهمچنین نفقه او را تا آخر عمر او بدهد، هرچند آن زن با دیگری ازدواج کند.

مساله 3264- اگر بیش از یکی از جنایتهایی را که در مساله پیش شمرده شد مرتکب شود دیه تکرار می‎شود، مثلا اگربه کسی ضربه ای وارد کند که هم صدای خود را از دست بدهد و هم کور

ناوبری کتاب