صفحه ۵۹۱

کفاره قتل:

مساله 3252- کفاره قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب می‎شود:

الف - در قتل خطائی و شبه عمد خود قاتل باید علاوه بر دیه یک بنده آزاد کند، البته موضوع (آزاد کردن بنده) در این زمان منتفی است. و اگر نتواند شصت روز روزه به نحوی که سی و یک روز آن متوالی باشد به عنوان کفاره بگیرد، و اگر نتواند شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند.

ب - در قتل عمد اگر ورثه مقتول قاتل را عفو کنند یا با او بر گرفتن دیه توافق نمایند، قاتل باید کفاره جمع بدهد، یعنی هم یک بنده آزاد کندالبته موضوع (آزاد کردن بنده) در این زمان منتفی است. و هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را طعام دهد. بلکه در صورتی هم که ورثه مقتول در قتل عمد قصد قصاص داشته باشند، بنابراحتیاط خود قاتل پیش از قصاص یا ورثه غیر صغیر او از سهم ارثی که می‎برند کفاره جمع را بدهند.

مساله 3253- اگر چند نفر در قتل یک نفر شرکت داشته باشند بنابراحتیاط کفاره قتل بر هر کدام جداگانه واجب است.

دیه و انواع آن

دیه قتل:

مساله 3254- دیه مرد مسلمان آزاد یکی از شش چیز است:

1 - "صد شتر" به تفصیلی که در کتابهای مفصل بیان شده است، از جمله در قتل عمد شترها باید بزرگ و پنج سال آنهاتمام شده باشد.

2 - "دویست گاو"

3 - "هزار گوسفند"

4 - "هزار مثقال شرعی طلای سکه دار" که هر مثقال آن هجده نخود است.مثقال معمولی (24 نخود) و برابر با ( ‏4/608 گرم) و مثقال شرعی (18 نخود) و برابر با (‏3/456 گرم) می‎باشد، و هر گرم برابر با هزار میلی گرم (سوت) است.

5 - "ده هزار درهم" که هر درهم "‏12/6» نخود نقره سکه دار و برابر با "‏2/419» گرم می‎باشد، هرچند کافی بودن ده هزار درهم در صورتی که قیمت آن کمتر از هزار دینار باشد محل اشکال است.

6 - "دویست حله" که هر حله دو پارچه است، و بنابراحتیاط واجب باید از حله های معروف یمن باشد که در زمانهای گذشته معمول بوده است.

ناوبری کتاب