صفحه ۵۹

ترتیبی انجام دهد اشکال ندارد.

مساله 281- آنچه از آداب و مستحبات که در وضوی ترتیبی گفته شد در وضوی ارتماسی هم جاری می‎شود.

شرایط وضو

صحت وضو سیزده شرط دارد:

شرط اول و دوم - آب وضو باید پاک و مطلق باشد.

مساله 282- وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یافراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نماز خوانده باشد، باید دوباره نماز خود را با وضوی صحیح بجا آورد.

مساله 283- اگر غیر از آب گل آلود مضاف آب دیگری برای وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ باشد باید تیمم نماید، و اگر وقت دارد بنابراحتیاط واجب صبر کند تا آب صاف شود و وضو بگیرد.

شرط سوم - آب وضو و نیز بنابراحتیاط واجب فضایی که در آن وضو می‎گیرد باید مباح باشد.

مساله 284- وضو با آب غصبی و آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه حرام و باطل است، ولی اگر سابقاراضی بوده و انسان نداند از رضایتش برگشته یا نه وضو صحیح می‎باشد.

مساله 285- اگر آب وضو از صورت و دستها در جای غصبی بریزد بنابراحتیاط واجب وضوی او باطل می‎شود.

مساله 286- وضوگرفتن از وضوخانه مدرسه ها، مسافرخانه ها و پاساژهایی که انسان نمی داند آن را برای همه مردم ساخته اند و یا برای محصلان همان مدرسه و ساکنان آن مسافرخانه و پاساژ، اگر معمولا مردم از آن وضو می‎گیرند و ازاین راه وثوق و اطمینان پیدا می‎شود که جنبه عمومی دارد اشکال ندارد.

مساله 287- وضوگرفتن از وضوخانه مسجدی که قصد نماز خواندن در آن را ندارد در صورتی بی اشکال است که وضوخانه وقف عمومی شده باشد، و اگر از وضوگرفتن مردم وثوق به وقف عمومی پیدا شود کافی است.

ناوبری کتاب