صفحه ۵۸۴

مساله 3219- اگر مسلمانی سحر و جادوگری را پیشه خود نماید و توبه نکند کیفر او اعدام است. و ثبوت آن به اقرارخود شخص یا شهادت دو مرد عادل است، و بنابراحتیاط اقرار دو بار صورت پذیرد.

مساله 3220- اگر کسی با زن خود در حال حیض نزدیکی کند کیفر او بیست و پنج تازیانه است، و بنابراحتیاطمستحب موکد به تفصیلی که در باب حیض گذشت کفاره نیز بدهد.

مساله 3221- اگر کسی در ماه رمضان در حالی که خود و همسرش روزه دارند با او نزدیکی کند، اگر با رضایت زن باشد کیفر هر کدام بیست و پنج تازیانه است، و اگر زن را مجبور کرده باشد کیفر مرد پنجاه تازیانه است و بر زن چیزی نیست. و حکم قضای روزه و کفاره آن در مسائل روزه گذشت.به مسائل (154) تا (1542) مراجعه شود.

مساله 3222- کسی که از روی آگاهی و عمد اقدام به فروش مشروبات الکلی می‎کند، در صورت ثبوت آن توسطحاکم شرع تعزیر می‎شود.

مساله 3223- اگر کسی یکی از واجبات الهی را با توجه به واجب بودن آن ترک کند یا یکی از کارهای حرام را با توجه و بدون عذر انجام دهد و بدون اکراه و ترس به آن اقرار نماید یا دو مرد عادل شهادت دهند، توسط حاکم شرع تعزیرمی شود.

مساله 3224- اگر بچه ممیز یکی از گناهان کبیره را انجام دهد ولی شرعی یا معلم او می‎تواند او را به قدری که ادب شود و موجب دیه نگردد تنبیه کند. و در ادب کردن او به سه تا شش تازیانه اکتفا کند و با رفق و ملایمت انجام شود، ومعلم بیش از سه ضربه ملایم نزند.

مساله 3225- گناهکاری که مستوجب تعزیر شده است اگر پیش از اقرار یا اقامه بینه توبه کند و توبه او برای حاکم شرع ثابت شود نباید تعزیر گردد، ولی اگر حقی از حقوق مردمی را تضییع کرده باشد، حاکم شرع او را مجبور می‎کند تاجبران نماید.

مساله 3226- از روایات شریفه استفاده می‎شود که در تعزیر باید جانب احتیاط رعایت گردد، و معمولا از ده وحداکثر بیست تازیانه تجاوز نکند و هیچ گاه به چهل تازیانه نرسد، وسائل الشیعه، کتاب الحدود و التعزیرات، باب 10 از ابواب (بقیه الحدود و التعزیرات)، احادیث باب. مگر در مواردی که به تازیانه بیشتر تصریح شده باشد.

مساله 3227- اجرای حدود الهی و تعزیرات در مورد حقوق مردمی - مانند: قذف، قتل نفس و وارد کردن زخم وجراحت - باید پس از شکایت صاحب حق و تقاضای او از محکمه شرعی برای اجرای حد صورت پذیرد، ولی درحقوق الهی - مانند اجرای حد در مورد زنا یا لواط - به طور مستقیم توسط حاکم شرع اجرا می‎شود و نیاز به شکایت کسی ندارد.

ناوبری کتاب