صفحه ۵۸۳

را به کسی اطلاع دهد، و چنانچه توبه کند بین خود و خدا توبه او قبول است، و اموالی را که بعد ازتوبه به دست می‎آورد مال خود اوست، و حق ازدواج مجدد حتی با زن سابق خود را نیز دارد.

مساله 3214- اگر مرتد فطری زن باشد، اموالش به ملک او باقی است، و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده یا یائسه باشد، به محض کافر شدن از شوهر جدا می‎شود و عده هم ندارد، و اگر شوهرش با او نزدیکی کرده و یائسه هم نیست، از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عده اش - که عده طلاق است - صبر می‎کنند، اگر در این مدت توبه کند ازدواج آنان باقی است، وگرنه به جدایی آنان از همان زمانی که کافر شده است حکم می‎شود. و زنی که مرتد فطری است اعدام نمی شود، بلکه به حکم حاکم شرع زندانی می‎شود و در زندان به او سختگیری می‎کنند تا توبه کند، پس اگر توبه کردآزاد می‎شود، وگرنه تا پایان عمر در زندان می‎ماند.

مساله 3215- مرتد ملی اگر مرد باشد بنابراحتیاط تا سه روز به او مهلت می‎دهند و از او می‎خواهند تا توبه کند، اگرتوبه کرد آزاد می‎شود، و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می‎گردد. ولی "مرتد ملی زن" حکم "مرتدفطری زن" را دارد.

مساله 3216- مرتد ملی - مرد باشد یا زن - اموالش به ملک او باقی است. و اگر بین او و همسرش که مسلمان است نزدیکی واقع نشده یا زن یائسه باشد، ازدواج آنان فورا باطل می‎شود و عده ندارد، و اگر نزدیکی واقع شده و زن هم یائسه نیست، تا انقضای زمان عده - که عده طلاق است - صبر می‎کنند، اگر در این مدت توبه کرد ازدواج آنان باقی است، و اگر توبه نکرد به جدایی آنان از همان زمانی که مرتد شده حکم می‎شود، البته این فرض در "مرتد ملی مرد" درصورتی است که پس از سه روز اعدام نشده باشد.

مساله 3217- ارتداد با شهادت دو مرد عادل و یا اقرار ثابت می‎شود، و احتیاط آن است که اقرار دو بار صورت پذیرد.

حکم سایر حدود و تعزیرات:

مساله 3218- اگر کسی ادعای نبوت و پیامبری کند یا به پیامبر اکرم (ص) و یا یکی از ائمه معصومین (ع) از روی قصدو در حالت طبیعی دشنام دهد، حد او اعدام است، هرچند اجرای این حکم مبتنی بر شرایطی است که بدون آن شرایط هیچ کس حق ندارد درصدد اجرای حد برآید. در اینگونه موارد باید دقت کافی به عمل آید و عنوان "دشنام وناسزا" نسبت به عمل او صدق نماید، و نباید به برداشتهای شخصی و سلیقه ای اکتفا شود وگرنه هرج و مرج بلکه اختلال نظام لازم می آید، و به اندک شبهه ای باید از اجرای حدود خودداری نمود.

ناوبری کتاب