صفحه ۵۸۰

10 - سارق پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را برای سرقت مال فرزند نمی برند، ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر - در صورتی که در جایی مخفی کرده باشد - می‎برند. اما سرقت انسان از اماکنی که متعلق به پدر، مادر، برادر، خواهر و سایر کسانی که در مساله «2983» بیان شده و شرعا ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است موجب جاری شدن حد نمی شود، گرچه سارق تعزیر می‎شود. همچنین است اگر اجیر یا مهمان چیزی را که در اختیار اوست بدزدد.

مساله 3196- اگر کسی مثلا قفل را بشکند و داخل شود ولی پیش از آنکه چیزی را ببرد بازداشت شود حد بر او جاری نمی شود، بلکه او را تعزیر می‎کنند.

مساله 3197- اگر مال در جایی محفوظ و در بسته نباشد سرقت از آنجا موجب جاری شدن حد نمی شود، هرچندتعزیر دارد.

مساله 3198- اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد، چنانچه از جیب لباس زیر دزدیده باشد و سایر شرایط هم فراهم باشد دست او را می‎برند، و اگر از جیب لباس رو دزدیده باشد دستش را نمی برند، بلکه تعزیر می‎شود.

مساله 3199- کسی که با حیله و تزویر و جعل اسناد یا با ایجاد مستی یا بیهوشی در طرف و مانند اینها اموال دیگران را تصاحب می‎کند دست او را نمی برند، ولی اموال را از او پس می‎گیرند و حاکم شرع او را به هر نحو که صلاح می‎داندمجازات می‎کند و عمل او را اعلام می‎کند تا وسیله عبرت دیگران شود.

مساله 3200- دزدی به دو راه ثابت می‎شود: اول - شهادت دو مرد عادل دوم - اقرار خود سارق، و بنابراحتیاطاقرار باید دو بار باشد. همچنین اقرار باید از روی اختیار باشد، پس اقراری که با تهدید و اجبار گرفته می‎شود اعتبارندارد.

مساله 3201- در دزدی حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پیش ازمراجعه به حاکم شرع مال را به سارق بفروشد یا ببخشد و یا او را عفو نماید حکم حاکم شرع محل ندارد، ولی پس ازمراجعه به حاکم شرع و صادر شدن حکم، فروش یا بخشش و یا عفو حد را ساقط نمی کند.

مساله 3202- اگر پیش از مراجعه به حاکم شرع سارق توبه کند و مال را به صاحبش برگرداند حد جاری نمی شود.

احکام محارب:

مساله 3203- اگر شخص توانای بالغ و عاقل با شمشیر برهنه یا سلاح دیگر به منظور ترساندن

ناوبری کتاب