صفحه ۵۸

و اگر دست را نگاه داشته و سر یا پارا به آن بکشد، صحیح بودن مسح محل اشکال است، ولی اگر موقعی که دست را می‎کشد سر یا پا مختصر حرکتی کنداشکال ندارد.

مساله 274- اگر برای همه مسحها و یا بعضی از آنها رطوبتی در کف دست نمانده، نمی توان کف دست را با آب دیگرتر کرد، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید، و احتیاط این است که از رطوبت ریش، و اگرنشد از رطوبت ابروها و پلکها بگیرد، و اگر رطوبت کف دست تنها به اندازه مسح سر باشد، بنابراحتیاط واجب سر را باهمان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد.

مساله 275- اگر همه جلوی سر و یا روی پا نجس است و نمی توان آن را آب کشید، باید تیمم نماید و احتیاطا وضوهم بگیرد و مسح جبیره ای انجام دهد، یعنی پارچه پاک و خشکی روی آن ببندد و روی پارچه را مسح نماید.

مساله 276- مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده ومانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد، و اگر روی کفش نجس باشد، باید چیزپاکی بر آن ببندد و بر آن چیز مسح کند، و احتیاط واجب آن است که در این صورت تیمم هم بنماید.

مساله 277- اگر پس از مسح شک کند که صحیح انجام داده یا نه، می‎تواند جای مسح را خشک کرده و دوباره مسح نماید.

وضوی ارتماسی

مساله 278- "وضوی ارتماسی" آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا آنها را در آب فرو برده به قصد وضو از آب بیرون آورد. و اگر موقعی که دستها را در آب فرو می‎برد نیت وضو کند و تا وقتی که آنها رااز آب بیرون می‎آورد و ریزش آب تمام می‎شود به قصد وضو باشد، وضوی او صحیح است، و نیز اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتی که ریزش آب تمام می‎شود به قصد وضو باشد، وضوی او صحیح می‎باشد.

مساله 279- در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها را از بالا به پایین شست، پس اگر هنگام فرو بردن در آب قصد وضو کند، باید صورت را از سمت پیشانی و دستها را از سوی آرنج در آب فرو برد، و اگر هنگام بیرون آوردن ازآب قصد وضو کند، باید صورت را از سمت پیشانی و دستها را از سوی آرنج از آب بیرون آورد.

مساله 280- اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و وضوی بعضی را به صورت

ناوبری کتاب