صفحه ۵۷۸

حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگران):

مساله 3186- اگر کسی که عاقل و بالغ است از روی اختیار و عمد به مرد یا زن مسلمانی که عاقل، بالغ، آزاد و عفیف است نسبت زنا یا لواط بدهد، حاکم شرع او را از روی لباس هشتاد تازیانه می‎زند. ولی اگر نسبت ناسزای دیگری بدهدو یا به او اهانت و اذیت نماید، حاکم شرع با تقاضای طرف به هر اندازه که صلاح بداند او را تعزیر می‎کند.

مساله 3187- اگر دو نفر به یکدیگر نسبت زنا یا لواط دهند حد قذف بر آنان جاری نمی شود، ولی هر دو تعزیرمی شوند.

مساله 3188- قذف به دو چیز ثابت می‎شود:

1 - اقرار شخص نسبت دهنده، و بنابراحتیاط اقرار دو بار انجام شود.

2 - شهادت دو مرد عادل، و شهادت زنها در این مورد قبول نمی شود.

مساله 3189- اگر کسی نسبت زنا یا لواط دهد و برای اثبات آن چهار شاهد آورد، یا شخص متهم آن اتهام را تصدیق کند یا تهمت زننده را مورد عفو قرار دهد، حد قذف جاری نمی شود.

حد مشروبخواری:

مساله 3190- اگر مسلمان بالغ و عاقل به اختیار خود و با توجه، یکی از انواع مشروبات الکلی مست کننده را بیاشامد - هرچند کم باشد و به حد مستی نرسد - کیفر او هشتاد تازیانه است که به دستور حاکم شرع بر او اجرا می‎شود، وکیفیت اجرای آن به همان صورتی است که در حد زنا گفته شد.

مساله 3191- اگر کسی چند بار مشروب خورده و حد نخورده باشد یک حد بر او جاری می‎شود، ولی اگر مشروب بخورد و او را تازیانه بزنند و پس از آن دوباره اقدام به نوشیدن شراب کند و باز هم هشتاد تازیانه دیگر بزنند، کیفرسومین بار وی اعدام است که دستور آن به وسیله حاکم شرع صادر می‎شود. کافری هم که در پناه اسلام است اگر ازمشروبات الکلی مست کننده استفاده کند و به این عمل تظاهر نماید همین حکم را دارد.

مساله 3192- مشروب خوردن به دو راه ثابت می‎شود: اول - شهادت دو مرد عادل دوم - دو مرتبه اقرار، و کافی بودن یک مرتبه محل اشکال است.

مساله 3193- اگر شرابخوار پیش از اقرار یا اقامه بینه توبه کند حد بر او جاری نمی شود، و اگر بعد از اقرار توبه کند امام مسلمین در صورت صلاحدید می‎تواند او را مورد عفو قرار دهد، ولی اگر

ناوبری کتاب