صفحه ۵۷۷

اگر پس از اجرای حد دوباره آن را انجام دهد برای بار دوم نیز حد جاری می‎شود، همچنین است بنابراحتیاط نسبت به مرتبه سوم.و اگر سه مرتبه حد خورده باشد و برای مرتبه چهارم انجام دهد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

مساله 3180- کسی که هم زنا کرده است و هم لواط، حد هرکدام از آنها جداگانه بر او جاری می‎شود.

مساله 3181- اگر کسی بخواهد زنا یا لواط کند و بدون اینکه او را بکشند جلوگیری ممکن نباشد، کشتن او جایز است، ولی اگر قاتل نتواند نزد حاکم شرع ثابت کند قصاص می‎شود.

مساله 3182- حد زنا یا لواط با میت مانند حد زنا یا لواط با انسان زنده است، و شرایط و احکام آنها یکسان می‎باشد.

مساله 3183- اگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع به اندازه ای که صلاح بداند به عنوان تعزیر او راتازیانه می‎زند. و روایت شده است که: "خداوند در قیامت لجامی از آتش به دهان او می‎زند و ملائکه زمین و آسمان وملائکه رحمت و غضب او را نفرین می‎کنند و خدا جهنم را برایش آماده می‎سازد"، مستدرک الوسائل، کتاب النکاح، باب 18 از ابواب (النکاح المحرم)، حدیث 3، به ضمیمه وسائل الشیعه، باب 21 از ابواب (النکاح المحرم)، حدیث 1. ولی با این همه اگر واقعا توبه کند، توبه او مورد پذیرش خداوند قرار می‎گیرد.

حد نزدیکی با چهار پایان:

مساله 3184- اگر کسی با یکی از چهار پایان نزدیکی کند عمل حرامی انجام داده و به دستور حاکم شرع تعزیرمی شود، و در بعضی روایات آمده است که او را بیست و پنج تازیانه می‎زنند.برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحدود و التعزیرات، باب 1 از ابواب (نکاح البهائم و وطی الاموات والاستمناء)، حدیث 1. و حکم خود حیوان در مساله «2973»گذشت.

حد استمناء:

مساله 3185- اگر انسان استمناء کند - یعنی با خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری کند که از او منی خارج شود - مرتکب حرام شده و باید توبه کند، و اگر برای حاکم شرع ثابت شود به دستور او تعزیر می‎شود. و در صورت عدم تمکن از ازدواج تا آنجا که ممکن است باید از بیت المال به او کمک کنند تا ازدواج نماید.

ناوبری کتاب