صفحه ۵۷۶

باشد، هرکدام را یکصدضربه شلاق می‎زنند.

مساله 3173- راه ثابت شدن لواط همان است که در زنا گذشت (چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار مرد عادل)، و ثابت شدن آن به شهادت سه مرد و دو زن نیز خالی از وجه نیست، هرچند خلاف احتیاط می‎باشد.

مساله 3174- اگر لواط کننده یا لواط دهنده پیش از اقرار یا اقامه بینه توبه نماید حد بر او جاری نمی شود، و اگر بعد ازاقرار توبه کند امام مسلمین می‎تواند او را از کیفر دادن عفو نماید، ولی توبه او بعد از اقامه بینه در ساقط شدن حد اثری ندارد و حد بر او جاری می‎شود.

حد مساحقه:

مساله 3175- اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختیار با یکدیگر مساحقه کنند - یعنی عمل جنسی انجام دهند - کیفر هر یک از آنان یکصد تازیانه است، خواه همسر داشته باشند یا نه. هرچند نسبت به زن محصنه جواز سنگسارنمودن خالی از وجه نیست، ولی احوط ترک است. و راه ثابت شدن مساحقه همان است که در لواط گفته شد.

حد قوادی:

مساله 3176- اگر کسی مرد و زنی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواط به هم برساند کیفر او هفتاد و پنج تازیانه است، خواه واسطه مرد باشد یا زن. ولی در مورد مرد اگر مرتبه دومش باشد علاوه بر تازیانه او را از شهرش نیز تبعیدمی کنند، و محل و مقدار تبعید موکول به نظر حاکم شرع است.

مساله 3177- جاری شدن حد قوادی در صورتی است که شخص واسطه بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به عمل اوشهادت دهند و یا خود او از روی قصد و اختیار به عمل خویش اقرار نماید، و بنابراحتیاط اقرار او دو مرتبه در نزدحاکم شرع باشد.

مسائل متفرقه امور جنسی:

مساله 3178- اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن و یا دو مرد به صورت برهنه با هم باشند، حاکم شرع آنان را با تازیانه تعزیرمی کند، و می‎تواند تا نود و نه تازیانه به هریک از آنان بزند، بلکه احوط است.

مساله 3179- اگر زنا یا لواط و یا مساحقه تکرار شده باشد بیش از یک حد جاری نمی شود، ولی

ناوبری کتاب