صفحه ۵۷۵

خوردن یا پیش از آن فرارکند برگردانده می‎شود و حد بر او جاری می‎گردد، خواه زنای او با اقرار ثابت شده باشد یا با بینه. ولی زناکار محصن اگردر حال سنگسار شدن فرار کند دو صورت دارد:

الف - اگر زنای او با بینه ثابت شده باشد، باید برگردانده شود و حد بر او جاری گردد.

ب - اگر زنای او با اقرار ثابت شده باشد، نباید او را برگردانند، حتی بنابراحتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشدنباید او را بازگردانند.

مساله 3168- حد زنا بر مرد زناکار غیر محصن در حالی جاری می‎شود که ایستاده باشد، و اگر او را برهنه یافته اند جزعورت بقیه بدن او برهنه باشد، و اگر با لباس یافته اند بنابراحتیاط به هر نحو که یافته اند حد بر او جاری شود، و بایدضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد نشود. ولی حد زنا بر زن زناکار غیر محصن در حالی جاری می‎شود که نشسته باشد و بدن او با لباس و مانند آن پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او خود داری نمایند.

مساله 3169- مرد زناکار محصن را برای سنگسار شدن تا کمر، و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی دفن می‎نمایند.

مساله 3170- بر زن باردار حد جاری نمی شود، هرچند از راه نامشروع باردار شده باشد. بلکه باید صبر کنند تا وضع حمل کند و از حالت نفاس خارج شود و فرزندش را شیر دهد - در صورتی که زن شیر دهنده دیگری نباشد - و آنگاه چنانچه بیم زیان به کودکش نرود بر او حد جاری نمایند.

مساله 3171- اگر زن و مردی با هم باشند و ادعا کنند زن و شوهر هستند ادعای آنان مسموع است، و از آنان دلیل وبینه و قسم مطالبه نمی شود. و اگر بدانیم اجنبی هستند ولی آنان ادعای شبهه کنند حد بر آنان جاری نمی شود.

حد لواط:

مساله 3172- اگر مرد بالغ و عاقلی به اختیار خود با مرد یا پسر بچه ای لواط کند بنابر مشهور کیفر او در هر حال اعدام است. ولی بنابراحتیاط اگر لواط کننده محصن باشد یعنی همسر داشته باشد - به گونه ای که در مساله «3158» بیان شد - کیفر او اعدام است، به هر نحو که حاکم شرع صلاح بداند، و اگر همسر ندارد مانند مرد زانی بدون همسر به او یکصدتازیانه بزنند. لواط دهنده نیز اگر عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داده باشد کیفرش اعدام است، چه همسر داشته باشد یا نه. و اگر مقدمات عمل انجام شده ولی دخول واقع نشده

ناوبری کتاب