صفحه ۵۷۴

زنا از روی اکراه و ارعاب بوده است ادعای او مسموع است و حد بر او جاری نمی شود.

مساله 3161- اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند - چه دارای همسر باشد یا نه - کیفر او اعدام است، و اگر هنگام اجرای حد برای فرار از حد مسلمان شود کیفر او ساقط نمی شود. و در این حکم فرقی میان کافر ذمی و حربی نیست.

مساله 3162- اگر زنا در وقت با شرافتی همچون ماه رمضان یا شبهای قدر یا جمعه یا عید و یا در مکان محترمی مانندمسجد یا یکی از مشاهد مشرفه انجام شود، حاکم شرع می‎تواند علاوه بر حد مذکور تازیانه بیشتری به او بزند، و مقدارآن موکول به نظر حاکم شرع است.

مساله 3163- زنا به یکی از دو راه ثابت می‎شود:

1 - زنا کننده ای که بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنابراحتیاط در چهارجلسه اعتراف کند که زنا کرده است، و اگر بعد از اقرار انکار نماید - هرچند محصن باشد - سنگسار نمی شود، ولی شلاق می‎خورد.

2 - چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‎شود. ولی در مورد دو مرد و چهار زن نمی توان حکم به سنگسار نمود، بلکه فقط زن ومرد زنا کار را شلاق می‎زنند.

مساله 3164- اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمین می‎تواند - در صورت توبه او و صلاحدید - زناکار را مورد عفوقرار دهد و حکم شلاق یا سنگسار را اجرا نکند، ولی اگر با بینه ثابت شده باشد عفو جایز نیست.

مساله 3165- شهادت شهود زنا باید از روی دیدن عمل زنا باشد، پس اگر از روی نشانه ها و آثار شهادت دهند زناثابت نمی شود، بلکه باید بر خود شهود حد قذف (حد قذف) در مساله (3186) بیان شده است. جاری شود. همچنین خصوصیات زمانی و مکانی عمل زنا درشهادت شهود باید مثل هم باشد، بنابراین اگر خصوصیات ذکر شده تفاوت کند زنا ثابت نمی شود و بر شهود حد قذف جاری می‎شود.

مساله 3166- زناکار - محصن باشد یا غیر محصن - لازم نیست عمل زشت خود را به کسی اظهار کند، بلکه خوب است بین خود و خدا توبه کند و به احدی اظهار نکند. و چنانچه پیش از اقرار یا اقامه بینه توبه کند حد زنا بر او جاری نمی شود، بلکه اگر شبهه توبه هم در بین باشد نباید حد زنا بر او جاری شود.

مساله 3167- زناکار غیر محصن که باید حد شلاق بر او جاری شود، چنانچه در حال شلاق

ناوبری کتاب