صفحه ۵۷۳

جداگانه ای معین شده است و تفصیل آن در مسائل آینده بیان می‎شود.

مساله 3157- اگر مرد یا زنی که بالغ و عاقل و آزاد است دارای همسر نباشد و به اختیار خود زنا کرده باشد، کیفر او درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.

مساله 3158- اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خودنزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد، زنایی که انجام گرفته نسبت به کسی که دارای همسراست "زنای محصن یا محصنه" نام دارد. و حد آن در مورد مردی که بالغ و عاقل و آزاد است و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عاقل است نزدیکی کرده، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‎کنند و بنابراحتیاط واجب شلاق نزنند، و همچنین است حکم زن بالغ و عاقل و آزادی که شوهردائم دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده و فعلا در اختیار اوست، و چنانچه با زن خود که در اختیار اوست هنوز نزدیکی نکرده، او را یکصد ضربه شلاق می زنند و سر او را هم می‎تراشند و به مدت یک سال او را از شهر محل سکونت خود تبعید می‎کنند، و در مورد زن بالغ و عاقل و آزادی که شوهر دائم دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده و فعلا در اختیار اوست نیز همین حکم جاری است، مگر در تراشیدن سر و تبعید که در مورد زن اجرانمی شود.

مساله 3159- اگر با یکی از زنهایی که با او محرم نسبی هستند - مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله - زنا کند به آن "زنای با محارم" گفته می‎شود، و کیفر آن بنابر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفادبعضی از روایات این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد، واحوط رعایت این دستور است. و جاری بودن این حکم در زنا با زنانی که با شیر خوردن محرم شده اند یا به وسیله زوجیت محرم شده اند - مانند مادر زن - محل اشکال است، ولی نسبت به زن پدر جاری است. همچنین در این حکم فرقی نمی کند که زنا کننده دارای همسر باشد یا نه، و در صورتی که زن به انجام عمل راضی بوده این حد نسبت به اونیز جاری می‎شود.

مساله 3160- اگر زن به عمل زنا راضی نباشد و مرد با ارعاب و تهدید با او زنا کند به آن "زنای به عنف" گفته می‎شود، و کیفر آن برای زنا کننده اعدام است، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد. در این حکم فرقی نمی کند که زنا کننده دارای زن در این نوع از زنا که به عنف واقع شده کیفر ندارد، وچنانچه زن ادعا کند که همسر باشد یا نه.

ناوبری کتاب