صفحه ۵۷۲

مسائل حدود و تعزیرات

در اخبار زیادی نسبت به اجرای حدود الهی تاکید شده و وارد شده است که تخلف از هر دستور الهی حد دارد، و اقامه هر حدی از حدود الهی نفعش برای مردم بیشتر است از چهل روز باران.وسائل الشیعه، کتاب الحدود و التعزیرات، باب 2 از ابواب (مقدمات الحدود)، احادیث باب، و باب 1 از همان ابواب، حدیث 4. و خدای متعال فرموده است: "هر کس حدی از حدود مرا تعطیل کند با من عناد ورزیده و در صدد ضدیت با من برآمده است"، برگرفته از وسائل الشیعه، کتاب الحدود و التعزیرات،، باب 1 از ابواب (مقدمات الحدود)، حدیث 2. و اجرای حدود الهی باعث می‎شودمردم از کارهای نامشروع دست بردارند و حقوق الهی و جامعه را رعایت کنند و جامعه صالح و مترقی شود.

مساله 3154- اجرای حدود و تعزیرات باید پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاکم شرع به بینه یا اقرارمتهم باشد، و در صورت نبودن بینه و اقرار لازم نیست منکر قسم یاد کند، و اجرای حدود و تعزیرات فقط با استناد به علم قاضی - بخصوص در زنا و لواط - محل اشکال و خلاف احتیاط است. حکام شرع باید رعایت احتیاط را کرده و بااندک شبهه ای از اجرای حد خود داری نمایند.

مساله 3155- اگر کسی به جرمی که حد آن اعدام است اقرار کند و بعد از آن انکار نماید، بنابراحتیاط واجب نباید حداعدام بر او جاری شود. همچنین است - در همه حدود الهی - اگر ثابت شود یا احتمال عقلایی داده شود مرتکب گناهی که موجب حد است در انجام آن مضطر بوده یا در شرایط غیر طبیعی آن را مرتکب شده است. و در هر صورت چنانچه شبهه ای در بین باشد باید از اجرای حدود خود داری شود.

حد زنا:

مساله 3156- آنچه موجب حد و کیفر زنا می‎شود نزدیکی زن و مرد بدون ازدواج صحیح است، به شرط آنکه هر دو"بالغ"، "عاقل"، "دارای اختیار" و "عالم به حرمت عمل" باشند، و چنانچه یکی از آن دو شرایط ذکر شده را دارا نباشدحد زنا نسبت به او جاری نمی شود. زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها حد و کیفر

ناوبری کتاب