صفحه ۵۷۱

احکام ید:

مساله 3149- آنچه در دست کسی است - خواه مال باشد یا منفعت و یا حق و مانند آن - تا زمانی که علم برخلاف آن نداشته باشیم ملک او محسوب می‎شود، همچنین است اگر آن چیز در دست وکیل یا امین و یا مستاجر او باشد.

مساله 3150- اگر چیزی به طور کامل در اختیار دو نفر باشد مالکیت آن به صورت مساوی برای آن دو نفر محسوب خواهد بود.

مساله 3151- اگر دو نفر درباره ملکی که در دست یکی از آن دو می‎باشد ادعای ملکیت کنند، گفته کسی که ملک دردست اوست با سوگند مقدم است، مگر اینکه دیگری برای اثبات گفته خود مدرک و دلیل قطعی یا دو شاهد عادل بیاورد.

مساله 3152- اگر دو نفر درباره ملکی که در دست هر دوی آنهاست ادعای مالکیت تمام آن را بکنند، هرکدام نسبت به نیمی از آن مدعی و منکر هستند، پس هریک باید نسبت به نیمی از آن مدرک و دلیل قطعی بیاورد یا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نیم دیگر گفته او با قسم قبول می‎شود. و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم یاد کردند آن ملک بین آنها تقسیم می‎گردد.

مساله 3153- اگر زن و شوهر در وسایل خانه با هم اختلاف کنند - خواه در حال همسری و خواه بعد از جدایی - وسایل و لباسهای مردانه متعلق به شوهر، و وسایل و لباسهای زنانه متعلق به زن خواهد بود، و آنچه هم برای زنان وهم برای مردان به کار می‎رود مشترک میان آن دو می‎باشد. مگر اینکه کلیه وسایل - اعم از مردانه و زنانه - در دست یکی از آنان باشد که در این صورت مال وی محسوب می‎شود، و کسی که اسباب و وسایل در دست او نیست اگرادعایی داشته باشد باید اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد.

ناوبری کتاب