صفحه ۵۷

برابر پیشانی است با تری آب وضوکه در کف دست مانده دست بکشد، و بنابراحتیاط واجب با دست راست و از بالا به پایین و با سه انگشت جلوی سررا مسح نماید. و لازم نیست همه قسمت جلوی سر را مسح نماید، بلکه هر قسمت از آن را مسح کند کافی است.

مساله 266- کسی که موی سرش به اندازه ای بلند است که اگر شانه کند به صورت یا جای دیگر سرش می‎رسد، هنگام مسح باید با بازنمودن فرق، پوست جلوی سر یا به هر ترتیب دیگر بیخ موها را مسح کند، و اگر موهایش به این اندازه بلند نیست، کافی است روی موها را مسح نماید.

مساله 267- مستحب است هنگام مسح سر بگوید: "اللهم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک" یعنی: "خدایا مرا بارحمت و برکتها و بخشایش خود بپوش".

مساله 268- پس از مسح سر باید با تری آب وضو که در کف دست باقی مانده روی پاها را از سر انگشت تا برآمدگی روی پا مسح نماید، و احتیاط مستحب آن است که تا مفصل مسح شود، و بنابراحتیاط واجب با سه انگشت مسح نماید و بهتر از آن مسح با تمام کف دست است. و لازم نیست مسح بر شست پا باشد، بلکه اگر انگشتهای دیگر هم مسح شود کافی است، ولی باید بر روی بلندی پا ختم شود.

مساله 269- احتیاط واجب آن است که در مسح پاها دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به روی پا بکشد، نه آنکه تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد.

مساله 270- مستحب است هنگام مسح پاها بگوید: "اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، واجعل سعیی فیما یرضیک عنی، یا ذا الجلال و الاکرام" یعنی: "خدایا آن روز که گامها بر صراط می‎لغزد گام مرا ثابت و استوار بدار، وکوششم را در آنچه از من خرسند می‎شوی قرار ده، ای دارنده شکوه و بزرگواری".

مساله 271- هنگام مسح باید جای مسح خشک باشد، و اگر به اندازه ای تر باشد که تری دست بر آن اثر نکند مسح باطل است، ولی اگر تری به اندازه ای کم باشد که رطوبتی را که بعد از مسح در آن دیده می‎شود بگویند فقط از تری کف دست است اشکال ندارد.

مساله 272- اگر آب مسح سر به آب صورت متصل شود وضو باطل نمی شود، ولی مسح پا نباید با رطوبت گرفته شده از آب صورت باشد. همچنین اگر هنگام شستن صورت مقداری از موها هم خیس شود و موقع مسح سر رطوبت آن بارطوبت مسح مخلوط شود، وضو باطل نمی شود، ولی مسح پا نباید با آن رطوبت انجام شود.

مساله 273- هنگام مسح باید سر و پا را ثابت نگاه داشته دست را روی آن بکشد،

ناوبری کتاب