صفحه ۵۶۱

مساله 3092- هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند و همسر میت حامله باشد - هرچند در دسته اول وارث دیگری هم مانند فرزند یا پدر و یا مادر وجود داشته باشد - باید برای کودکی که در رحم مادر است سهم دو فرزند پسر را کناربگذارند، بلکه اگر احتمال دهند بیشتر است سهم بیشتری را کنار بگذارند تا پس از به دنیا آمدن کودک سهم واقعی او رابرداشته و بقیه را میان ورثه دیگر تقسیم کنند، مگر اینکه با وسایل روز ثابت شود کودکی که در رحم است پسر یا دخترو یا چند قلوست، که در این صورت سهم واقعی او را کنار می‎گذارند.

مساله 3093- اگر میت هیچ وارثی نداشته باشد همه مال او متعلق به امام مسلمین است که در زمان غیبت باید به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.

مساله 3094- اگر دو یا چند نفر که از یکدیگر ارث می‎برند به طور ناگهانی با هم غرق شوند و یا زیر آوار بمانند و با هم بمیرند و معلوم نشود کدام یک از آنان اول مرده است، همه از یکدیگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته اند ارث می‎برند، ولی آنچه را که از یکدیگر ارث می‎برند به سایر ورثه آنان منتقل می‎شود. و اگر یکی از آنان دارایی دارد ودیگری ندارد، کسی که مال ندارد از دیگری ارث می‎برد. و در صورتی که به سبب حوادث دیگر مانند تصادف اتومبیل یا سقوط هواپیما از دنیا رفته باشند بنابراقوی همین حکم جاری می‎شود، هرچند بنابراحتیاط مستحب با سایر ورثه مصالحه نمایند.

مساله 3095- حقوقی که به خانواده بازنشستگان پرداخت می‎شود اگر پس انداز دوران خدمت باشد جزو ترکه میت بوده و پس از ادای دین و وصیت به همه وارثان می‎رسد، و آنچه را که از طرف خود اداره یا اداره بیمه پس از مرگ می‎دهند تابع مقررات است و به هرکس بدهند مال او می‎شود.

مساله 3096- اگر وارث خنثای مشکل باشد - به گونه ای که با هیچ یک از نشانه های تعیین شده مرد یا زن بودن اومشخص نمی شود - نصف ارث یک مرد و نصف ارث یک زن را به او می‎دهند.

ناوبری کتاب