صفحه ۵۶۰

"دایی ها" و "خاله ها" چیزی کسر نمی شود، بلکه آنان تمام سهام خود را از اصل مال می‎برند، و آنچه نقص وارد شده از سهام "پدر" و "برادران و خواهران پدر و مادری یاپدری" و "پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری" و "عموها" و "عمه ها" کسر می‎شود.

مساله 3086- در ازدواج موقت بین زن و شوهر ارث نیست، و چنانچه در ضمن عقد شرط کنند که زن ارث ببردبنابراحتیاط با سایر ورثه مصالحه شود و ورثه او را راضی نمایند. ولی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می‎آید مانندفرزندان زن دائم ارث می‎برد.

ارث اختصاصی پسر بزرگتر:

مساله 3087- پسر بزرگتر گذشته از سهم ارثی که در مسائل پیش گفته شد "قرآن"، "انگشتر"، "شمشیر و یا هر اسلحه دیگر پدر" و نیز "لباسی را که میت پوشیده" به ارث می‎برد ، و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی داشته باشد، چنانچه مورد استفاده او بوده بنابراقوی آنها هم به پسر بزرگتر اختصاص دارد. و در "لباسی که میت برای پوشیدن دوخته و هنوز استفاده نکرده" و نیز در "کتابها"، "وسیله سواری" و "اثاث سفر" بنابراحتیاط با وارثان دیگر مصالحه شود.

مساله 3088- اگر پسر بزرگتر میت پیش از او مرده باشد اشیای نامبرده را به بزرگترین پسری که زنده است می‎دهند.

مساله 3089- اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد - به عنوان مثال از دو زن او در یک زمان دو پسر به دنیا آمده باشد - باید اشیای نامبرده را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

مساله 3090- اگر بدهی میت مساوی یا بیش از دارایی او باشد، باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگتر است بابت بدهی او بدهند، و اگر قرضش کمتر از مال او باشد بنابراحتیاط واجب از آن چهار چیز هم به نسبت به قرض اوبپردازند.

مسائل متفرقه ارث:

مساله 3091- اگر کسی از دو راه با میت خویشاوندی داشته باشد از هر دو راه از او ارث می‎برد، بنابراین اگر زن وشوهر با یکدیگر خویشاوند باشند علاوه بر ارث زن و شوهری از جهت خویشاوندی نیز ارث می‎برند، از باب مثال اگرمردی بمیرد و زن او دختر عموی او باشد و وارث او پسر عمو و دختر عموها باشند، زن از دو جهت ارث می‎برد.

ناوبری کتاب