صفحه ۵۶

درصورتی که صدق شستن از بالا به پایین محفوظ باشد وضو صحیح است، همچنین اگر هنگام وضو یا مسح سر، دست به طوری قرار بگیرد که آب وضو به طرف آرنج سرازیر شود اشکال ندارد.

مساله 260- مستحب است هنگام شستن دست راست بگوید: "اللهم ا عطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری، و حاسبنی حسابا یسیرا" یعنی: "خدایا نامه کردارم را به دست راستم بده و جاودانی در بهشت را به دست چپم، و حساب مرا آسان فرما".

و هنگام شستن دست چپ بگوید: "اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لا تجعلها مغلوله الی عنقی، و اعوذ بک من مقطعات النیران" یعنی: "خدایا نامه کردارم را به دست چپ و از پشت سر به من مده و آن را به گردنم مبند، و من از آتش سوزان جهنم به تو پناه می‎برم".

مساله 261- شستن دستها تا مچ پیش از شستن صورت واجب نیست، مگر اینکه دستها نجس باشند، و این شستن جزو وضو به شمار نمی آید. پس کسی که پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مچ شسته باشد، هنگام وضو باید دستها را تا سر انگشتها بشوید، و اگر تنها از آرنج تا مچ را بشوید وضویش باطل است.

مساله 262- هنگام شستن صورت و دستها باید توجه شود چنانچه چیزی مانند: چسب، رنگ، گچ و چربی زیادی که مانع رسیدن آب وضو به پوست بدن می‎شود به صورت یا دستها چسبیده باشد برطرف نموده و آب وضو را به پوست دست و صورت برساند.

مساله 263- در وضو شستن صورت و دستها در مرتبه اول واجب، مرتبه دوم جایز، و بیش از آن حرام است، و ملاک در هر بار شستن این است که اگر یک مشت آب به قصد وضو بریزد و دست بکشد و با آن یقین کند تمام عضو شسته شده یک مرتبه حساب می‎شود، خواه یک مرتبه را قصد کرده باشد یا نه.

مساله 264- اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد، چنانچه تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب کمی بر آنها جاری شود و شستن صدق کند کافی است.

مسح سر و پا:

مساله 265- پس از شستن هر دو دست باید بر یک قسمت از چهار قسمت سر که

ناوبری کتاب