صفحه ۵۵۹

مساله 3080- لباس و زیور آلات و چیزهای دیگری که مرد برای زن خود گرفته، در صورتی که به او بخشیده باشد بعداز وفات شوهر و یا طلاق دادن زن جزو دارایی زن می‎باشد، ولی اگر ة آنها را نبخشیده باشد - اگرچه زن آن را پوشیده باشد - جزو مال شوهر خواهد بود.

مساله 3081- زن نمی تواند در چیزهایی که ارث نمی برد بدون اجازه سایر ورثه تصرف کند. و نیز بنابراحتیاط واجب ورثه دیگر هم تا هنگامی که سهم زن را نداده اند نمی توانند در ساختمان و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‎بردبدون اجازه او تصرف کنند، و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهدصحیح می‎باشد، وگرنه نسبت به سهم او محل اشکال است.

مساله 3082- اگر میت بیش از یک زن دائم داشته باشد، چنانچه فرزند ندارد باید یک چهارم مال و اگر فرزند دارد یک هشتم را میان زنان او به طور مساوی تقسیم کنند، اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد.ولی اگر در مرضی که به آن از دنیا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده باشد، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهرهم ندارد.

مساله 3083- اگر زن را طلاق رجعی دهد، هر یک از زن یا شوهر اگر در بین عده بمیرد دیگری از او ارث می‎برد، ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد.

مساله 3084- اگر شوهر در حال بیماری، زن خود را طلاق دهد و پیش از تمام شدن دوازده ماه قمری بمیرد، زن باسه شرط از او ارث می‎برد:

1 - زن در این مدت شوهر نکرده باشد.

2 - زن در اثر بی میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود، بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهدولی طلاق به تقاضای زن باشد باز هم ارث بردنش محل اشکال است.

3 - شوهر در همان بیماری که زن را طلاق داده مرده باشد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیابرود زن ارث نمی برد، و اگر در همان بیماری ولی به جهت دیگری بمیرد بنابراحتیاط ورثه با زن مصالحه نمایند.

مساله 3085- اگر به واسطه وجود زن یا شوهر نقصی در سهام ورثه پدید آید، از سهم "زن" و "شوهر" و "مادر" و"برادران و خواهران مادری" و "پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری" و

ناوبری کتاب