صفحه ۵۵۸

ارث زن و شوهر:

مساله 3072- اگر زن دائمی بمیرد و فرزند نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقیه را دیگر وارثان می‎برند، واگر از آن شوهر یا شوهر سابق خود فرزند داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را وارثان دیگر می‎برند.

مساله 3073- اگر زن در حال بیماری شوهر کند و به آن بیماری از دنیا برود، شوهرش - اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد - از او ارث می‎برد.

مساله 3074- اگر شوهر بمیرد و از هیچ زنی فرزند نداشته باشد، همسر دائمی او یک چهارم مال را به ارث می‎برد وبقیه را به وارثان دیگر می‎دهند، و اگر شوهر از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم اموالش به همسر وبقیه به وارثان دیگر داده می‎شود.

مساله 3075- اگر زنی بمیرد و جز شوهر هیچ وارثی نداشته باشد همه مال او به شوهر می‎رسد، و اگر مردی بمیرد وجز زن وارث دیگری نداشته باشد یک چهارم مال به زن می‎رسد، و بقیه مال امام مسلمین است که در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط می‎رسد.

مساله 3076- زن میت از همه اموال منقول - مانند: سرمایه، پول، فرش، لباس و سایر لوازم زندگی - ارث می‎برد، و ازعین مطلق زمین و قیمت آن ارث نمی برد، و نیز از خود هوایی - مثل ساختمان و درخت - ارث نمی برد و فقط ازقیمت هوایی ارث می‎برد. ولی بنابراحتیاط مستحب در زمین غیر خانه با ورثه مصالحه کنند، و اگر زن از میت بچه داردبنابراحتیاط مستحب موکد از همه ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند، یا با هم مصالحه کنند و او را راضی نمایند.

مساله 3077- اگر بخواهند ساختمان یا درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجرت در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مساله 3078- زمینی که در آن مجرای آب قنات و مانند آن قرار دارد در حکم زمین می‎باشد، و آجر و چیزهایی که درآن به کار رفته در حکم ساختمان است، همچنین مبلغی که به کارگر، بنا و یا معمار ساختمان پرداخت شده بنابراقوی به قیمت آن افزوده می‎شود.

مساله 3079- وسایل شرکتها و کارخانجات کوچک و بزرگ - مانند: ماشین آلات و تلفن و میز و صندلی - گرچه نصب شده باشند جزو اموال منقول حساب می‎شوند و زن از آنها ارث می‎برد.

ناوبری کتاب