صفحه ۵۵۷

نحوی که گذشت بین خودشان قسمت می‎نمایند.

مساله 3068- اگر وارث میت "دایی یا خاله مادری" و "چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری" و "عمو" و "عمه"باشند مال سه سهم می‎شود: دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‎کنند، پس اگر میت یک دایی یا یک خاله مادری دارد یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت را به دایی یاخاله مادری می‎دهند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‎دهند که بنابراحتیاط باید در تقسیم آن با هم صلح کنند، و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت را دایی ها و خاله های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎کنند، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‎دهند که بنابراحتیاط در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه کنند.

مساله 3069- اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می‎رسد به اولاد آنان، ومقداری که به دایی و خاله می‎رسد به اولاد آنان داده می‎شود، به گونه ای که ابتدا مال بین عمو و عمه و دایی و خاله هاتقسیم می‎شود و بعد سهم هرکدام بین اولادشان تقسیم می‎گردد.

مساله 3070- اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان - هرچه پایین روند - نباشند، عمو و عمه و دایی وخاله پدر و مادر میت ارث می‎برند، و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‎برند، و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله پدر بزرگ و مادر بزرگ میت، و اگر اینها هم نباشند اولادشان ارث می‎برند.

مساله 3071- اگر وارث میت "عمو و عمه و دایی و خاله پدر" و "عمو و عمه و دایی و خاله مادر" او باشند و همه اینهافقط پدر و مادری یا فقط پدری و یا فقط مادری باشند مال سه سهم می‎شود: یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی وخاله مادر میت است که بنابراحتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه کنند و اگر فقط دایی و خاله مادری باشند با هم مساویند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت را دایی و خاله پدر میت بین خودشان قسمت می‎نمایند و در پدر و مادری یا پدری با هم مصالحه کنند ولی در مادری با یکدیگر مساویند، و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‎دهند و عمو دو برابر عمه می‎برد مگر در مادری که با هم مصالحه کنند ، و اگر بعضی از اینهاپدر و مادری و بعضی پدری و بعضی مادری باشند در هر دسته ای پدری ارث نمی برد و مادری اگر یک نفر است یک ششم و اگر بیشتر است یک سوم می‎برد و باقیمانده سهم پدر و مادری می‎باشد، و اگر پدر و مادری موجود نیست پدری سهم او را می‎برد.

ناوبری کتاب