صفحه ۵۵۶

مساله 3062- اگر وارث میت فقط "دایی و خاله پدری" و "دایی و خاله مادری" و "دایی و خاله پدر و مادری" باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت کنند: یک قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند، و احتیاط آن است که در تقسیم آن با یکدیگرمصالحه نمایند.

مساله 3063- اگر وارث میت "یک دایی یا یک خاله" و "یک عمو یا یک عمه" باشند مال را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت را دایی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه به ارث می‎برد. و به طور کلی یک سوم مال سهم دایی و خاله است و دوسوم آن سهم عمو و عمه.

مساله 3064- اگر وارث میت "یک دایی یا یک خاله" و "عمو" و "عمه" باشد و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند مال را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت را دایی یا خاله می‎برد و دو قسمت دیگر را بین عمو و عمه به گونه ای تقسیم می‎کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد.

مساله 3065- اگر وارث میت "یک دایی یا یک خاله" و "یک عمو یا یک عمه مادری" و "عمو و عمه پدر و مادری یاپدری" باشند مال را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‎دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه مادری می‎دهند و بقیه را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که عمو دو بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دایی یا خاله ویک قسمت برابر عمه ارث ببرد. را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‎دهند.

مساله 3066- اگر وارث میت "یک دایی یا یک خاله" و "عمو و عمه مادری" و "عمو و عمه پدر و مادری یا پدری"باشند مال را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت را دایی یا خاله می‎برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‎کنند: یک سهم آن را به عمو و عمه مادری می‎دهند که بنابراحتیاط واجب با هم مصالحه می‎کنند، و دو سهم دیگر را بین عمو وعمه پدر و مادری یا پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یاپدری می‎باشد.

مساله 3067- اگر وارث میت "چند دایی" و "چند خاله" که همه پدر و مادری یا پدری و یا مادری هستند و "عمو" و"عمه" باشند مال سه سهم می‎شود: دو سهم آن را به دستوری که در مساله پیش گفته شد عمو و عمه بین خود تقسیم می‎کنند، و یک سهم آن را دایی ها و خاله ها به

ناوبری کتاب