صفحه ۵۵۵

ارث دسته سوم:

مساله 3056- دسته سوم "عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان" هستند - به تفصیلی که در اول ) ارث گفته شد - که اگرهیچ یک از ورثه دسته اول و دوم نباشند اینها ارث می‎برند.

مساله 3057- اگر وارث میت فقط "یک عمو" یا "یک عمه" است - چه پدر و مادری باشد یا پدری و یا مادری - همه مال به او می‎رسد. و اگر "چند عمو" یا "چند عمه" باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود، ولی اگر عمو و عمه با هم باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، باید ارث را به گونه ای تقسیم کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد.

مساله 3058- اگر وارث میت فقط "چند عموی مادری" یا "چند عمه مادری" باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود، ولی اگر میت فقط "چند عمو و عمه مادری" داشته باشد بنابراحتیاط واجب باید با یکدیگر مصالحه کنند.

مساله 3059- اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند "عمو وعمه پدری" ارث نمی برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد مال را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت رابه "عمو یا عمه مادری" می‎دهند و بقیه را بین "عمو و عمه پدر و مادری" به گونه ای تقسیم می‎کنند که عمو دو برابرعمه ارث ببرد. و اگر چند عمو یا عمه یا عمو و عمه مادری دارد مال را سه قسمت می‎کنند: دو قسمت را بین "عمو وعمه پدر و مادری" به گونه ای تقسیم می‎کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد و یک قسمت را به "عمو و عمه مادری"می دهند که بین خود تقسیم نمایند و بنابراحتیاط واجب در تقسیم با یکدیگر مصالحه نمایند.

مساله 3060- اگر وارث میت فقط "یک دایی" یا "یک خاله" باشد همه مال به او می‎رسد. و اگر وارث "دایی و خاله"باشند و همه پدر و مادری یا پدری باشند بنابراحتیاط مال را با مصالحه بین خود تقسیم نمایند، ولی اگر همه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می‎شود.

مساله 3061- اگر وارث میت فقط "یک دایی یا یک خاله مادری" و "دایی و خاله پدر و مادری" و "دایی و خاله پدری"باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه رابه دایی و خاله پدر و مادری می‎دهند، و احتیاط آن است که در تقسیم آن با یکدیگر مصالحه نمایند.

ناوبری کتاب