صفحه ۵۵۴

مساله 3050- اگر وارث میت فقط "یک پدر بزرگ" یا "یک مادر بزرگ" است - پدری باشد یا مادری - همه مال به اومی رسد. و با بودن پدر بزرگ میت "پدر پدر بزرگ" ارث نمی برد.

مساله 3051- اگر وارث میت فقط "پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری" باشند مال سه قسمت می‎شود: دو قسمت را پدربزرگ و یک قسمت را مادر بزرگ می‎برد، و اگر وارث فقط "پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری" باشند مال را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‎کنند.

مساله 3052- اگر وارث میت فقط "یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری" و "یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری" باشندمال را سه قسمت می‎کنند: دو قسمت را پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدری و یک قسمت را پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری به ارث می‎برد.

مساله 3053- اگر وارث میت "پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری" و "پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری" باشند مال سه قسمت می‎شود: یک قسمت آن را پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎کنند و دو قسمت دیگر را بین پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث ببرد.

مساله 3054- اگر وارث میت فقط "زن" و "پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری" و "پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری" باشند، زن به تفصیلی که در "ارث زن و شوهر" گفته می‎شود ارث خود را می‎برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به پدربزرگ و مادر بزرگ مادری می‎دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند و بقیه را بین پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث ببرد. و اگر وارث میت "شوهر" و "پدر بزرگ" و"مادر بزرگ" باشند، شوهر نصف مال را می‎برد و پدر بزرگ و مادر بزرگ اگر مادری باشند بقیه مال را به طور مساوی بین خود تقسیم می‎کنند، و اگر پدری باشند پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث می‎برد، و اگر هم پدری و هم مادری باشند یک سوم اصل مال را پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری به طور مساوی تقسیم می‎کنند و بقیه را که یک ششم اصل مال است پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث ببرد.

مساله 3055- اگر وارث میت "پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا هر دوی آنان" با "برادر یا خواهر و یا هر دو، یا برادر زاده وخواهر زاده و یا هر دو" باشند، در همه این موارد پدر بزرگ حکم یک برادر و مادر بزرگ حکم یک خواهر را برای میت دارند، ولی مانع از ارث بردن برادر زاده و خواهر زاده نمی شوند.

ناوبری کتاب