صفحه ۵۵۳

خواهر مادری" داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‎کنند و بقیه را بین برادر و خواهر پدر و مادری به گونه ای تقسیم می‎کنند که هر برادر دو برابرخواهر ارث ببرد.

مساله 3046- اگر وارث میت فقط "برادر و خواهر پدری" و "یک برادر و یا یک خواهر مادری" باشند مال را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‎برد و بقیه را بین برادر و خواهر پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که هر برادر دو برابر خواهر ارث ببرد.

مساله 3047- اگر وارث میت فقط "برادر و خواهر پدری" و "چند برادر و خواهر مادری" باشند مال را سه قسمت می‎کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‎کنند و بقیه را بین برادر وخواهر پدری به گونه ای تقسیم می‎کنند که هر برادر دو برابر خواهر ارث ببرد.

مساله 3048- اگر وارث میت فقط "برادر" و "خواهر" و "زن" او باشند، زن به تفصیلی که در "ارث زن و شوهر" گفته می‎شود ارث خود را می‎برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‎برند، همچنین اگرزنی بمیرد و وارث او فقط "خواهر" و "برادر" و "شوهر" او باشند، شوهر نصف مال را می‎برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‎برند. و به خاطر ارث بردن زن یا شوهر از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود، بلکه از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‎شود، مثلا اگر وارث میت "شوهر" و"برادر و خواهر مادری" و "برادر و خواهر پدر و مادری" او باشند، نصف مال به شوهر می‎رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‎دهند و آنچه باقی می‎ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است.بنابراین اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادرو خواهر پدر و مادری می‎دهند.

مساله 3049- اگر برادر و خواهر میت همگی قبل از او از دنیا رفته باشند سهم ارث آنان را به اولادشان می‎دهند، وسهم "برادر زاده و خواهر زاده مادری" به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود، و از سهمی که به "برادر زاده و خواهرزاده پدر و مادری یا پدری" می‎رسد هر پسری دو برابر دختر می‎برد. و اگر خواهر و برادر میت متعدد بوده اند ابتدا مال بین آنان تقسیم می‎گردد و بعد ارث هر کدام بین اولادشان قسمت می‎شود.

ناوبری کتاب