صفحه ۵۵۲

پرورشگاه یا از دیگران به فرزندی قبول می‎کند، آن بچه فرزند او نمی شود و از او ارث نمی برد، مگر اینکه در زمان حیات خود چیزی را به او ببخشد. و جایز نیست شناسنامه او را نیز به نام خود بگیرد، هرچند اصل عمل او از نظر عاطفی کار خوبی است و اجر و ثواب نیز دارد.

ارث دسته دوم:

مساله 3040- دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث می‎برند عبارتند از: "پدر بزرگ"، "مادر بزرگ"، "خواهران" و "برادران" میت، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولاد آنان ارث می‎برند. و با بودن برادر و خواهر پدری و مادری، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند، ولی برادر و خواهر مادری سهم خود را می‎برند.

مساله 3041- اگر وارث میت فقط "یک برادر" یا "یک خواهر" باشد همه مال به او می‎رسد، و اگر "چند برادر" یا "چندخواهر" پدر و مادری باشند مال به طور مساوی میان آنها تقسیم می‎شود، و اگر "چند برادر و خواهر پدر و مادری" باهم باشند هربرادر دو برابر خواهر ارث می‎برد.

مساله 3042- اگر میت "برادر و خواهر پدر و مادری" دارد "برادر و خواهر پدری" که از مادر با میت جدا هستند ارث نمی برند، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد و فقط "یک خواهر" یا "یک برادر" پدری داشته باشد همه مال به اومی رسد، و اگر "چند برادر" یا "چند خواهر" پدری داشته باشد مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‎شود، و اگر "برادرو خواهر پدری" داشته باشد هر برادری دو برابر خواهر ارث می‎برد.

مساله 3043- اگر وارث میت فقط "یک خواهر" یا "یک برادر" مادری باشد که از پدر با میت جداست همه مال به اومی رسد، و اگر "چند برادر مادری" یا "چند خواهر مادری" یا "چند برادر و خواهر مادری" باشند مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‎شود.

مساله 3044- اگر میت "برادر و خواهر پدر و مادری" و "برادر و خواهر پدری" و "یک برادر و یا یک خواهر مادری"داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند، و مال را به شش قسمت تقسیم می‎کنند: یک قسمت را به برادر یاخواهر مادری می‎دهند و بقیه را میان برادر و خواهر پدر و مادری به گونه ای تقسیم می‎کنند که هر برادر دو برابر خواهرارث ببرد.

مساله 3045- اگر میت "برادر و خواهر پدر و مادری" و "برادر و خواهر پدری" و "برادر و

ناوبری کتاب