صفحه ۵۵۱

پسر" یا "چند دختر" باشند آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎کنند، و اگر "یک پسر و یک دختر" یا "چند پسر و دختر" باشند آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‎کنند که هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد.

مساله 3033- اگر وارث میت فقط "پدر و یک پسر" یا "مادر و یک پسر" باشند مال را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‎برد.

مساله 3034- اگر وارث میت فقط "پدر و یک دختر" یا "مادر و یک دختر" باشند مال را چهار قسمت می‎کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‎برد.

مساله 3035- اگر وارث میت فقط "پدر" یا "مادر" با "یک پسر و یک دختر" یا "چند پسر و دختر" باشند مال را شش قسمت می‎کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر می‎برد و بقیه را طوری قسمت می‎کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مساله 3036- اگر وارث میت فقط "پدر و چند دختر" یا "مادر و چند دختر" باشند مال را پنج قسمت می‎کنند: یک قسمت را پدر و یا مادر می‎برد و چهار قسمت دیگر را دخترها به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‎کنند.

مساله 3037- اگر میت اولاد ندارد ولی نوه داشته باشد، نوه پسری او - گرچه دختر باشد - سهم پسر میت و نوه دختری - گرچه پسر باشد - سهم دختر او را می‎برد، و چنانچه نوه پسری و دختری متعدد باشند، سهم هریک از پسر ودختر میت بین اولاد او اگر همجنس باشند به طور مساوی و اگر همجنس نباشند به طوری که سهم هر پسر دو برابر هردختر باشد تقسیم می‎شود. به عبارت دیگر ابتدا مال بین اولاد میت که مرده اند و فرزند دارند تقسیم می‎شود و بعدسهم هرکدام از آنان به وارثش می‎رسد، از باب مثال اگر میت چهار نوه داشته باشد: "یک پسر و یک دختر از یک دختر"و "یک پسر و یک دختر از یک پسر" در این صورت مال را سه سهم می‎کنند: دو سهم برای پسر میت و یک سهم برای دختر میت در نظر می‎گیرند، و بعد سهم آنان را طوری بین فرزندانشان تقسیم می‎کنند که هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد.

مساله 3038- با وجود پدر و مادر میت پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث نمی برند، ولی در صورتی که سهم پدر میت یامادر میت بیش از یک ششم مال باشد مستحب است یک ششم از همه ترکه را به پدر یا مادر خود به عنوان طعمه یابخشش بدهد، و اگر هردو زنده باشند یک ششم را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.

مساله 3039- مقصود از فرزندی که از انسان ارث می‎برد بچه ای است که از نطفه او متولد شده باشد، خواه از زن دائم باشد یا موقت. پس اگر کسی بچه دار نمی شود و بچه ای را از

ناوبری کتاب