صفحه ۵۵۰

باشد، ارث او به پسر عموی پدر و مادری می‎رسد و عموی پدری ارث نمی برد.

مساله 3028- زن و شوهر از یکدیگر ارث می‎برند، و با هر سه دسته و همچنین با اقسام ولاء همراه می‎باشند که احکام آن خواهد آمد.

ارث دسته اول:

مساله 3029- اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد همه دارایی به او می‎رسد، خواه "پدر" باشد یا "مادر"، یا"یک پسر" یا "یک دختر". و اگر "چند پسر" یا "چند دختر" باشند مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‎شود، ولی اگروارث میت "یک پسر و یک دختر" یا "چند پسر و دختر" باشند، باید مال را به گونه ای تقسیم کرد که هر پسری دو برابردختر ارث ببرد.

مساله 3030- اگر وارث میت فقط "پدر" و "مادر" او باشند مال را سه قسمت می‎کنند، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت دیگر را مادر می‎برد، اما اگر میت "دو برادر" یا "چهار خواهر" و یا "یک برادر و دو خواهر" هم داشته باشد که همه آنان زنده و مسلمان و آزاد و پدری باشند - یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان با مادر میت یکی باشد یا نه - گرچه تا هنگامی که پدر و مادر زنده باشند برادر و خواهر ارث نمی برند، ولی بودن آنها سبب می‎شود که مادر یک ششم ارث ببرد و بقیه را به پدر بدهند. و در حقیقت چون نفقه آنان به عهده پدر است بر سهم پدر افزوده می‎شود.

مساله 3031- اگر وارث میت فقط "پدر" و "مادر" و "یک دختر" باشند، چنانچه میت "دو برادر" یا "چهار خواهر" و یا"یک برادر و دو خواهر" پدری نداشته باشد مال را پنج قسمت می‎کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‎برد. و اگر "دو برادر" یا "چهار خواهر" و یا "یک برادر و دو خواهر" پدری داشته باشد بنابرمشهور مال را شش قسمت می‎کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‎برد، و یک قسمت باقیمانده را چهارقسمت می‎کنند: یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‎دهند، و در حقیقت مادر بیش از یک ششم نمی برد، ولی احوط این است که در این صورت نیز با تحصیل رضایت پدر و دختر مانند صورت اول مال را پنج قسمت کنند:سه قسمت را به دختر بدهند و به هریک از پدر و مادر یک قسمت بپردازند.

مساله 3032- اگر وارث میت فقط "پدر" و "مادر" و "یک پسر" باشند مال را شش قسمت می‎کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‎برد، و اگر "چند

ناوبری کتاب