صفحه ۵۵

پایین شستشو دهد، و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است، و برای آنکه یقین پیدا کند این مقدار را شسته باید کمی از اطراف آن را هم بشوید.

مساله 251- شستن داخل بینی و قسمتی از لبها و چشمها که هنگام بستن دیده نمی شوند واجب نیست، ولی برای آنکه یقین کند تمام آنچه واجب بوده شسته شده، باید مقداری از آنها را هم بشوید.

مساله 252- کسی که دستهایش کوچکتر و یا چهره اش بزرگتر از معمول باشد، یا موهای سر او در بخشی از پیشانی او روییده و یا بخشی از جلوی سر او مو نداشته باشد، باید به اندازه ای که افراد متعارف چهره خود را شستشو می‎دهندصورت خود را بشوید.

مساله 253- کسی که دستها و صورتش هر دو از اندازه متعارف کوچکتر و یا بزرگتر باشد ولی خود آنها با یکدیگرمتناسب باشند، باید هر اندازه از صورتش را که میان دو انگشت میانی و شست قرار می‎گیرد بشوید.

مساله 254- رساندن آب وضو به زیر موهای صورت و شستن پوست صورت واجب نیست، مگر آنکه پوست صورت از زیر موها نمایان باشد. و اگر شک کند که پوست صورت از لای موها پیداست یا نه، بنابراحتیاط واجب بایدآب را به پوست هم برساند.

مساله 255- اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه های چشم و لب او هست که نمی گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم عقلایی و بجا باشد، باید پیش از وضو بررسی کند که اگر هست برطرف نماید.

مساله 256- در وضو می‎تواند صورت را با دست راست یا چپ و یا هر دو دست شستشو دهد، بلکه اگر آب را از بالابه پایین به همه مقدار واجب برساند، لازم نیست دست بکشد.

شستن دستها:

مساله 257- پس از شستن صورت باید نخست دست راست و سپس دست چپ را از آرنج تا سر انگشتان بشوید، وبرای اینکه یقین کند آب وضو به تمام این مقدار رسیده، باید کمی بالاتر از آرنج را هم بشوید.

مساله 258- باید دستها را مانند صورت از بالا به پایین بشوید، و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است.

مساله 259- اگر هنگام شستن صورت یا دستها از روی اشتباه دستش از پایین به بالا رود،

ناوبری کتاب