صفحه ۵۴۶

تشخیص دهد، و اگر اطاعت نکنند به جای آنان افراد دیگری را معین می‎نماید، و اگر یکی از آنان قبول نکرد فرد دیگری را به جای اوتعیین می‎نماید.

مساله 3011- اگر انسان بفهمد کسی او را وصی خود قرار داده، چنانچه ناتوانی یا نارضایتی خود را به وصیت کننده اطلاع دهد لازم نیست به وصیت عمل کند، وگرنه عمل به وصیت بر او و اگر پیش از مرگ او نفهمد که او را وصی قرار داده یا بفهمد و عدم رضایت خود واجب می‎شود. را به او اطلاع ندهد، باید وصیت او را انجام دهد، همچنین اگر وصی موقعی متوجه شود که مریض به واسطه شدت بیماری نتواند به دیگری وصیت کند، باید وصیت را قبول نماید.

مساله 3012- وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای وصیت کننده معین کند و خود کناره گیری نماید، مگراینکه بداند مقصود میت فقط انجام وصیت بوده و نظر به شخص خاصی نداشته است.

مساله 3013- هرگاه کسی دو نفر را وصی کند که به شرکت عمل کنند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه و یا کافرشود، حاکم شرع فرد دیگری را به جای او معین می‎کند، و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه و یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفردیگر را معین می‎کند.

مساله 3014- هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید اگر آن فرد از دنیا رفت فلانی وصی باشد، پس از مرگ وصی اول وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

مساله 3015- اگر وصی به تنهایی توان انجام وصیت را ندارد و نمی تواند برای خود کمک بگیرد، حاکم شرع فرددیگری را برای کمک به او معین می‎کند.

مساله 3016- اگر مقداری از مال وصیت کننده در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی و یا تعدی کرده باشد ضامن است، وگرنه چیزی بر او نیست.

مساله 3017- کسی که سرپرست اولاد صغیر میت شده و وصیت کننده برای او اجرتی معین نکرده - فقیر باشد یاغنی - می‎تواند از اموال صغیر برای خدمات و کارهای خود اجرت مناسب را بردارد، هرچند برداشتن اجرت درصورتی که غنی باشد خلاف احتیاط است.

مساله 3018- وصی در رابطه با برداشتن اجرت از مال میت یکی از چند صورت را دارد:

1 - اگر مورد وصیت انجام معاملات باشد، چنانچه وصیت کننده اجرتی برای وصی تعیین نکرده و وصی هم آن را به طور مجانی قبول کرده باشد عمل به وصیت واجب است، و حق ندارد برای عمل

ناوبری کتاب