صفحه ۵۴۵

اگر وصیت خود را تغییر دهد - به عنوان مثال سرپرستی برای بچه های خود معین کند و بعد سرپرست دیگری را به جای او تعیین نماید - وصیت اولش باطل می‎شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مساله 3006- اگر وصیت کند که یک سوم دارایی او را به مصرف خاصی برسانند باید مطابق آن عمل نمایند، همچنین اگر وصیت کند که یک سوم دارایی او را نفروشند بلکه سود آن را به مصرف خاصی برسانند، باید مطابق گفته او عمل کنند.

مساله 3007- اگر در مرضی که به آن می‎میرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و تحویل او یا ولی او بدهد و وصیت کند که بعد از مرگ او هم مقداری به فرد دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده اگر زیاد تر از ثلث باشد، زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.

مساله 3008- اگر کسی در مرضی که به آن می‎میرد بگوید: "فلان مبلغ را به فلان شخص بدهکارم" چنانچه متهم باشدکه برای زیان رساندن به وارث چنین سخنی گفته، باید آن مبلغ را از یک سوم دارایی او پرداخت کنند، و اگر متهم نباشدو کسی هم منکر گفته او نشود، باید آن بدهی از اصل مال پرداخت شود.

شرایط وصی:

مساله 3009- "وصی" باید عاقل و مورد اطمینان باشد. و اگر وصیت کننده مسلمان است و عمل به وصیت موجب استیلای بر ورثه می‎شود وصی نیز باید مسلمان باشد، بلکه اگر موجب استیلا ء هم نشود بنابراحتیاط واجب بایدمسلمان باشد، ولی اگر وصیت کننده کافر است وصی لازم نیست مسلمان باشد. همچنین بنابراحتیاط واجب وصی باید بالغ باشد، ولی جایز است وصیت کننده شخص بالغ و غیر بالغ را با هم وصی خود قرار دهد، که در این صورت بالغ عمل به وصیت می‎کند و پس از بلوغ صغیر با هم به وصیت عمل می‎کنند.

مساله 3010- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند. و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد همه با هم به وصیت عمل کنند یا نگفته باشد - باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل نمایند و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تاخیر و مهلت دادن موجب می‎شودکه عمل به وصیت معطل بماند حاکم شرع آنان را مجبور می‎کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را

ناوبری کتاب