صفحه ۵۴۴

نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است.

مساله 3001- اگر مصرفی را که میت معین کرده از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند.

مساله 3002- اگر کسی وصیت کند از یک سوم دارایی او "خمس"، "زکات"، "نماز"، "روزه" و نیز "کارهای مستحبی" و"مراسم فاتحه خوانی" انجام دهند، چنانچه وصیت او به ترتیب باشد باید به همان ترتیب عمل کنند و آنچه را مقدم است - اگرچه مستحب باشد - اول انجام دهند، پس اگر یک سوم دارایی او از مورد اول زیاد آمد موارد دیگر را به ترتیب انجام دهند، و اگر زیاد نیامد واجب مالی را - مانند: خمس و زکات - از اصل مال بدهند و واجب بدنی - مانند:نماز و روزه - را نیز بنابراحتیاط واجب اگر پسر بزرگتر یا وارث دیگری که عهده دار آن باشد در بین نیست وارثان غیرصغیر از سهم خودشان بدهند. و در صورتی که وصیت او به ترتیب نباشد باید نخست واجبات مالی و بدنی را انجام دهند، و اگر چیزی از ثلث اضافه آمد یا ورثه اجازه دادند کارهای مستحب را انجام دهند، و اگر ثلث مال از واجب مالی و بدنی کم آمد، ثلث را بین واجب مالی و بدنی به نسبت تقسیم کنند و کسری واجب مالی را از اصل مال بدهند وکسری واجب بدنی را بنابراحتیاط وارثان غیر صغیر از سهم خود بپردازند.

مساله 3003- اگر برای بدهی و نیز نماز و روزه و کارهای مستحبی وصیت کرده ولی نگفته که از ثلث بدهند، بایدبدهی او را از اصل مال بدهند، و واجب غیر مالی را اگر ثلث مال کافی است از ثلث بدهند، و اگر کافی نباشد و وارثی که عهده دار آن باشد نیست بنابراحتیاط واجب از سهم وارثان غیر صغیر بپردازند. و مستحبات را اگر ثلث مال کافی بود یا ورثه اجازه دادند انجام دهند، وگرنه به مقدار ممکن عمل کنند و در این صورت ترتیب را - بر حسب ترتیب دروصیت - مراعات نمایند.

مساله 3004- اگر برای مخارج عزاداری خود وصیت نکرده باشد نمی توان از سهم ورثه صغیر بابت مخارج چیزی برداشت، ولی ورثه بالغ او می‎توانند از سهم خودشان بپردازند.

مساله 3005- اگر وصیت کننده از وصیت خود برگردد یا کاری کند که منصرف شدن از وصیت را بفهماند - مانند آنکه ملکی را که وصیت کرده بفروشد - وصیت باطل می‎شود، همچنین

ناوبری کتاب