صفحه ۵۴۰

3 - پیش از آشامیدن "بسم الله" و پس از آن "الحمد لله" بگوید.

4 - آب را با سه نفس و از روی میل بیاشامد.

5 - پس از آشامیدن بر حضرت امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران ایشان درود بفرستد و بر قاتلان آن حضرت لعن ونفرین نماید.

مساله 2987- در آشامیدن آب چند چیز مکروه است:

1 - زیاد آشامیدن

2 - آشامیدن آب در شب به حالت ایستاده

3 - آشامیدن آب با دست چپ

4 - آشامیدن پس از غذای چرب

5 - آشامیدن از جای شکسته کوزه، لیوان و هر ظرف دیگر و نیز از جایی که دسته آن است.

ناوبری کتاب