صفحه ۵۴

ترتیب آنها را شستشو دهد، ولی در "وضوی ارتماسی" هر عضو به ترتیب و با فرو بردن زیر آب شسته می‎شود.

آداب وضو و ترتیب آن

مساله 247- کسی که قصد وضوگرفتن دارد مستحب است وقتی نگاهش به آب می‎افتد این دعا را بخواند: "بسم الله وبالله و الحمد لله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا" یعنی: "با نام خدا و کمک از او وضو می‎گیرم، همه حمد وسپاس از آن خدایی است که آب را پاکیزه قرار داده است".

و چون دست به آب می‎زند بگوید: "بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین" یعنی: "با نام خدا و کمک از او آغاز می‎کنم، خدایا مرا از توبه کنندگان و پاک شوندگان قرار بده".

مساله 248- پس از آنکه دستها را از آلودگی تمیز نمود مستحب است آب در دهان نموده و بیرون بریزد، و هنگام انجام این عمل که به آن "مضمضه" می‎گویند بگوید: "اللهم لقنی حجتی یوم القاک و ا طلق لسانی بذکراک" یعنی:"خدایا روزی که با تو دیدار می‎کنم دلیلم را به من تلقین کن و زبانم را به یاد خود بگشا".

همچنین مستحب است آب در بینی کرده و بیرون بریزد و هنگام انجام این کار که به آن "استنشاق" می‎گویند بگوید: "اللهم لا تحرم علی ریح الجنة و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها" یعنی: "خدایا بوی بهشت را بر من حرام مگردان و از کسانی قرارم ده که نسیم و عطر بهشت را می‎بویند".

شستن صورت:

مساله 249- برای شستن صورت باید مشت را به قصد شستن صورت از آب پر نموده، به بالای پیشانی - جایی که موی سر می‎روید - بریزد و دست را همراه آب از بالا به پایین بکشد، و مستحب است هنگام شستن صورت بگوید: "اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه" یعنی: "خدایا رویم را در آن روز که چهره ها سیاه است سپید گردان، و در آن روزی که چهره ها سپید است رویم را سیاه مگردان".

مساله 250- هنگام شستن صورت واجب است درازای آن را از رستنگاه مو تا چانه، و پهنای آن را به اندازه ای که میان انگشت میانی و شست قرار می‎گیرد، از بالا به

ناوبری کتاب