صفحه ۵۳۹

2 - میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و پس از همه دست بکشد.

3 - در آغاز غذا خوردن "بسم الله" بگوید، و اگر چند نوع غذا در سفره باشد هنگام خوردن از هر کدام "بسم الله" بگوید. ا 4 - اگر چند نفر سر یک سفره نشسته اند هرکس از غذایی که در برابر اوست بخورد.

5 - با دست راست غذا بخورد.

6 - لقمه را کوچک بردارد و غذا را خوب بجود.

7 - سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول دهد.

8 - در اول غذا و آخر آن کمی نمک بخورد.

9 - هنگام دست کشیدن از غذا حمد و سپاس خدا را بجا آورد.

10 - پس از غذا خلال کند و یا مسواک نماید.

11 - آنچه از سفره بیرون ریخته جمع کند و - با مراعات نظافت - بخورد، ولی اگر در بیابان غذا می‎خورد آنچه را ازسفره بیرون ریخته برای پرندگان و حیوانات بگذارد.

12 - پس از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بگذارد.

13 - در آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد، و از غذا خوردن در میان روز و میان شب بپرهیزد.

14 - میوه را پیش از خوردن بشوید.

مساله 2985- چند چیز در غذا خوردن مکروه است:

1 - غذا خوردن درحال سیری

2 - پر خوردن، و در خبر است که خداوند متعال بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می‎آید.

3 - نگاه کردن به چهره دیگران هنگام غذا خوردن

4 - خوردن غذای داغ و فوت کردن به چیزی که می‎خورد یا می‎آشامد.

5 - پس از گذاشتن نان در سفره منتظر چیز دیگری ماندن

6 - گذاشتن نان زیر ظرف غذا و بریدن آن با کارد

7 - تمیز کردن استخوان به گونه ای که چیزی در آن نماند.

8 - دور انداختن میوه پیش از آنکه به طور کامل خورده شود.

مساله 2986- در آشامیدن آب رعایت چند چیز مستحب است:

1 - آب را به طور مکیدن بیاشامد.

2 - در روز ایستاده بیاشامد.

ناوبری کتاب