صفحه ۵۳۸

منحصر به آن باشد در حد ضرورت اشکال ندارد.

مساله 2979- آشامیدن شراب و انواع مشروبات الکلی حرام و در بعضی از روایات بزرگترین گناه شمرده شده است، و اگر کسی شراب را حلال بداند، در صورتی که متوجه باشد که لازمه حلال دانستن آن تکذیب خدا و پیامبر اکرم (ص)می باشد کافر است. از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: "شراب ریشه بدیها و منشاگناهان است، و کسی که شراب می‎خورد عقل خود را از دست می‎دهد و در آن هنگام خدا را نمی شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد و هیچ حرمتی را نگه نمی دارد و حق خویشان نزدیک را رعایت نمی کند و از زشتیهای آشکار رونمی گرداند و روح ایمان و خدا شناسی از بدن او بیرون می‎رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در اومی ماند، و خدا و فرشتگان و پیامبران و مومنین او را لعنت می‎کنند و تا چهل روز نماز او قبول نمی شود، و روز قیامت روی او سیاه است و زبان او از دهانش بیرون می آید و آب دهان او به سینه اش می‎ریزد و فریاد تشنگی او بلنداست"لاطعمه و الاشربه، باب 12 از ابواب (الاشربه المحرمه)، حدیث 11 به ضمیمه فروع کافی، کتاب الاشربه، باب (شارب الخمر)، روایت 8 و 16 و باب بعد از آن، روایت 5..

مساله 2980- سر سفره ای که در آن شراب می‎خورند - اگر انسان یکی از آنان حساب شود - نباید بنشیند، و از چیزخوردن از آن سفره هم باید اجتناب نماید.

مساله 2981- بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که در اثر گرسنگی یا تشنگی نزدیک به مرگ است غذا یاآب بدهد و او را از مرگ نجات دهد.

مساله 2982- کسی که در اثر گرسنگی یا تشنگی به حد اضطرار رسیده و چیز حلال به دست نمی آورد، می‎تواند به حدی که خطر را از خود دفع نماید از چیز حرام بخورد یا بیاشامد، و اگر ناچار شود از مال شخص دیگری بخورد بایدعوض آن را بدهد.

مساله 2983- خوردن و آشامیدن از منزل یا باغ بستگان نزدیک انسان مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، فرزند، همسر و نیز دوستان و کسی که منزل و کار خود را به انسان محول نموده است، در صورتی که اطمینان یا گمان به راضی نبودن آنان نداشته باشد جایز است.

مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن:

مساله 2984- هنگام غذا خوردن چند چیز مستحب است:

1 - پیش از شروع به غذا خوردن و بعد از آن دستها را بشوید.

ناوبری کتاب